Eker

Vattenskyddsområde för att skydda grundvattentäkten med infiltration i Eker

Vattenskyddsområdet är beläget på Karlslund-Kilsåsen, som är den västliga förgreningen av Hallsberg-Kumlaåsen. Inom vattenskyddsområdet är åsen en bred och markad åsrygg där sand och grus är synligt i de centrala delarna. Längs åsens kanter finns finsand, lera och silt. Grundvattenytan är cirka tio meter under markytan i åsens centrala delar och en till tre meter i de östra delarna. Grundvattenflödet är riktat från norr till söder.

Vattenskyddsområdet är 3,3 km2 stort och bildades 1981, med revidering 1997 för att skydda grundvattentäkten med infiltration från Svartån. Vattentäkten försörjer tillsammans med Skråmsta Jägarbacken-Bista 110 000 personer och har en uttagsmängd på cirka 18 200 m3 per dygn.

Vattenskyddsområdet består av tallhed och en lite andel åkermark. Området är bebyggt samt en mindre vägar och en allmän väg mellan Örebro och Närkes Kil passerar inom området.


 

Föreskrifter

Eker