Skydd av vatten- och strandmiljöer i Örebro län

Vi är alla beroende av tillgången till rent vatten – både nu och i framtiden. För att samhället ska fungera och naturvärden finnas kvar och utvecklas krävs vattenmiljöer med god ekologisk och kemisk status.

Genom Miljöbalkens regler kan vatten- och strandmiljöer skyddas från överexploatering och förorenande utsläpp.

För ett bra skydd och nyttjande av våra vattenresurser krävs en helhetssyn där skydds- och planeringsfrågor för vatten läggs upp efter avrinningsområden - naturens egna gränser för vattnets flöde. EU:s ramdirektiv för vatten och dess införande i Sverige genom svensk vattenförvaltning ger den möjligheten.

  • Skydd av naturvärden i eller vid vatten 
    Sjöar och vattendrag hyser ofta ett rikt djur och växtliv. Särskilt rik biologisk mångfald finner man i övergången mellan vatten och land. Områden med höga naturvärden kan skyddas genom bildande av bland annat naturreservat eller biotopskyddsområden.
  • Vattenskyddsområden - skydd av vattentäkter
    Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
  • Strandskydd - skydd från överexploatering av strandnära områden Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Översikt över Natur-
reservat med föreskrifter 
(klicka på bilden!)

 

Översikt över vattenskydds-
områden med föreskrifter
(Klicka på bilden!)