Ramdirektivet för vatten och svensk vattenförvaltning

EU:s ramdirektiv för vatten "vattendirektivet" syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Hälften av våra vatten uppfyller inte god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Det finns mycket kvar att förbättra visar vattenmyndigheternas kartläggning av alla svenska vatten.

EU ställer krav på bra vattenkvalitet. Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av ramdirektivet för vatten. Landets fem vattenmyndigheter har kartlagt alla svenska vatten och sett att miljön inte alltid är så bra.

– Inom vattenförvaltningen finns idag god kunskap om vilka åtgärder som behöver sättas in och var någonstans. Åtgärdsarbete för bättre vatten behöver ske på flera plan, både nationellt, regionalt och lokalt.

Du kan gå in på VISS - Vatteninformationssystem Sverige för att se hur ett vatten mår och vilka åtgärder kan behövas för att förbättra vattenkvalitén i de vatten som inte uppnår god status nu.

Vattendistrikt och vattenmyndigheter

Sverige har indelats i fem vattendistrikt med en länsstyrelse i varje distrikt som samordnande vattenmyndighet. På alla länsstyrelser ska det finnas ett beredningssekretariat som biträder vattenmyndigheterna, ofta finns det även på varje länsstyrelse en samordnare.

En vattendelegation i respektive vattendistrikt har utsetts av Regeringen. Det är vattendelegationerna som fattat beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. I delegationerna finns länsstyrelser, kommuner och näringsliv representerade.

Sverigekarta och karta över Örebro län med vattendistriktgränser

​Vattenförvaltning

Länsstyrelsen i Örebro län ingår i tre vattendistrikt; Norra Östersjön; Södra Östersjön och Västerhavet. Vi samverkar med de andra länsstyrelserna inom våra vattendistrikt för att genomföra vattenförvaltningen.

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika arbetsmoment återkommer. Den första cykeln avslutades 2009, följande avslutades 2015, och nästa kommer att avslutas 2021. Den 12 december 2016 fattade vattendelegationerna i de fem vattendistrikten beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten för perioden 2016-2021. Det innebär att vattenförvaltningen gå in i en ny fas där ansvariga myndigheter och kommuner behöver se till att takten på vattenåtgärder ökar.

Förvaltningsplanerna är uppdelade i fem olika delar. Till detta kommer länsstyrelsernas föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vatten och ett antal bilagor. Läs mer om de tre distriktens förvaltningsplaner som berör Örebro län: