Grundvatten

Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Länets största förekomster av grundvatten finns i rullstensåsar och isälvsdeltan, samt i de sedimentära berggrunderna i sydöstra Närke.

Grundvatten finns i princip överallt i jordskorpan. Ungefär 80 % av vattnet i bäckar, vattendrag och sjöar kommer från grundvattenkällor. Sumpskogar, kärr och fuktiga ängsmarker kan vara helt beroende av grundvatten. Grundvatten används också ofta som dricksvatten. Därför är det en värdefull naturresurs som bör skyddas mot föroreningar och överutnyttjande.

Grundvattenförekomsterna utgörs till stor del av rullstensåsar eller andra isälvsavlagringar. När grundvattentillgången inte är tillräcklig i en ås för dricksvattenproduktionen tillförs i många fall ytvatten för konstgjord grundvattenbildning. Några av länets största dricksvattentäkter är grundvattenmagasin med ifiltrerat ytvatten.

För att även framtida generationer ska ha tillgång till ett rent grundvatten finns EUs grundvattendirektiv, lagtexter och förordningar samt miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har det nationella ansvaret för grundvatten.