Avrinningsområden och vattendistrikt

Avrinningsområden är ett nyckelbegrepp i den nya vattenförvaltningen. Målsättningar, åtgärder, planering och administration av vattenarbetet skall i fortsättningen ha naturliga avrinningsområden som utgångspunkt.

Vattendistrikt

I Sverige har vi fem vattendistrikt som är stora avrinningsområden (som i sin tur består av många små avrinningsområden). Vattendistrikten utgör den geografiska och hydrologiska grunden för förvaltningen av vatten i Sverige. Varje vattendistrikt har en vattenmyndighet med ansvar för att samordna vattenmiljöarbetet i respektive distrikt.

Vad är ett avrinningsområde?

Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten från regn och snö avrinner till en specifik havsbassäng, sjö eller vattendrag. Det som sker i avrinningsområdet i form av utsläpp eller liknande avgör vilka förhållanden det är i vattenmiljön. Avrinningsområdet måste därför ligga till grund för beslut om vad man ska göra för att komma till rätta med vattenproblem.
Schematisk figur över ett avrinningsområde

Ett avrinningsområde avgränsas av höjdryggar - vattendelare.

Avrinningsområden som är större än 200 km2 och där vattendraget har direkt tillrinning till havet kallas huvudavrinningsområden. Sverige har 119 huvudavrinningsområden. Dessa kan delas in i mindre avrinningsområden.