VISS - Vatteninformationssystem Sverige

VISS hanterar information om sjöar, vattendrag, större grundvattenförekomster och kustvattenområden. Det innehåller även uppgifter om de övervakningsstationer där mätningar sker för att kontrollera tillståndet i vattenmiljöerna.

 Content Editor

Störning på VISS webbplats

VattenInformationsSystem Sverige (VISS och VISStest) ligger sedan förmiddagen den 22 maj nere. Felsökning pågår.

Störning på VISS webbplats

VattenInformationsSystem Sverige (VISS och VISStest) ligger sedan förmiddagen den 22 maj nere. Felsökning pågår.

VISS är ett system som tagits fram inom den nya vattenförvaltningen. Det är gjort för att underlätta tillgången på vatteninformation i Sverige, men även för att rapportera till EG-kommissionen ("EU") över hur det står till med vattnen i Sverige.

Detta kan du hitta i VISS

I VISS finns register och karta över Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan du bland annat hitta information om:

  • Statusklassning. Bedömning av hur vattnet mår.
  • Miljökvalitetsnormer. Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.
  • Miljöövervakning. För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekade platser, så kallade övervakningsstationer/provtagningsplatser.
  • Åtgärder - vad som görs eller behöver göras i vattnet för att det ska bli bättre.
  • Rapporteringen till EU.

Vad är en Vattenförekomst?

I VISS finns det finns mer utförlig information för de vatten som är avgränsade som så kallade vattenförekomster. Med vattenförekomst menas de sjöar som har en yta större än 1 km2, vattendrag med tillrinningsområde större än 10 km2 och stora grundvattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjning. De vatten som inte är vattenförekomster kallas för "Övriga vatten".

Att söka i VISS

Sökverktyget i VISS använder flikar för att skilja på sökningar efter vattenförekomster, övervakningsstationer och övervakningsprogram. Om du föredrar att söka efter vattenförekomst via karta kan du använda vattenkartan för att hitta önskad vattenförekomst och komma in i VISS.

När du valt en vattenförekomst i resultatlistan efter en sökning så kommer du att få upp en mängd uppgifter, bland annat redovisas en rad kvalitetsfaktorer. Det är dessa faktorer som ska bedömas och i slutändan resultera i en total sammanvägd status för vattenförekomsten.

En vattenförekomsts status

En vattenförekomst kan få statusen hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Arbetsgången för statusklassning av ytvatten beskrivs i Naturvårdsverkets Handbok 2007:4.