Vattenläget i Örebro län

Grundvattennivåerna är mycket under det normala och den närmsta tiden är det stor risk för att vattnet sinar för dig med egen brunn. Oavsett om du har egen brunn eller kommunalt vatten är det viktigt att vara sparsam med vattnet.

Grundvatten förekommer såväl i jordlager som i berggrund. Grundvattenförekomsterna i jordlager i Sverige är i allmänhet jämförelsevis små. De största vattenvolymerna finns i de sand- och grusavlagringar som bildades under den senaste nedisningen.

I de små förekomsterna kan grundvattennivåerna fluktuera kraftigt beroende på mängden nederbörd och öka efter en kortare tids nederbörd, men för att fylla på de stora förekomsterna krävs mycket nederbörd över lång tid. Just nu är det generellt mycket låga nivåer både i små och stora grundvattenförekomster.

Varför är det risk för vattenbrist?

Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt. Nivåerna är därför låga i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin.

Alla behöver hjälpas åt

Oavsett om du har egen brunn eller kommunalt vatten är det viktigt att vara sparsam med vattnet.

Tänk på att:

  • duscha i stället för att bada och duscha kort tid,
  • stäng av vattnet medan du borstar tänderna,
  • undvik att diska under rinnande vatten,
  • tvätta och diska fulla maskiner.

Ha kontroll på din vattentillgång

Det är bra att följa den information som finns om grundvattennivåerna för olika områden på SGU:s hemsida och SMHI:s hemsida om risken för vattenbrist, se länkar i slutet av sidan. Det är också bra att försöka uppskatta och följa vattennivån i din brunn. Detta för att vara kunna förbereda dig för när vattnet kan ta slut.

Vid långvarig torka minskar vattentillgången, men det kan även påverka dricksvattenkvaliteten i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Du bör inte dricka vattnet orenat om det förändras, till exempel om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa. När vattennivån har stabiliseras bör du skicka in vattenprov för analys. Kontakta ett ackrediterat laboratorium direkt eller kommunens miljökontor eller motsvarande för att få mer information.

Skulle du få brist på vatten kan du kontakta din kommuns miljökontor för att få information om hur du kan lösa vattensituationen. Varken Länsstyrelsen eller kommunerna har dock skyldighet att köra ut vatten om brunnar sinar.

Tips till dig med brunn som riskerar vattenbrist

Här är några tips för dig med brunn som riskerar vattenbrist:

  • Hör med grannar om ni kan hjälpas åt med vattenförsörjningen.
  • Om du behöver vattna, gör det på kvälls-/nattetid eftersom vattningen då blir mer effektiv.
  • Ta vara på överskottsvatten i exempelvis tunnor.
  • Ta hand om överskottsvatten i anlagda dammar eller liknande (anmälan till Länsstyrelsen krävs).

Information och råd från andra organisationer och myndigheter

Lantbrukarnas riksförbund har listat vad som är bra att tänka på för att undvika torka

Risk för torka? Här är 8 punkter du måste ha koll på (LRF:s webbplats)

 

Samlad information på Krisinformation.se 

Vattensituationen 2017 

 

Vattenläget i din kommun

Läs mer om vattenläget i just din kommun:

Örebro kommuns information om vattenläget

Hallsbergs kommuns information om vattenläget

Kumla kommuns information om vattenläget

Lekebergs kommuns information om vattenläget

 

Att anlägga en ny brunn

Om du överväger att anlägga en ny brunn finns mycket information på SGU:s hemsida, bland annat den här broschyren:  http://resource.sgu.se/produkter/broschyrer/xatt-anlagga-brunn.pdf.

Vattenbrunnar för enskild vattenförsörjning kan i normala fall anläggas utan anmälan eller tillstånd. Vattentäkter för en- och tvåfamiljsfastigheters och jordbruksfastigheters husbehovsförbrukning är undantagna från den generella tillståndsplikten för vattenverksamhet (11 kap 11 § miljöbalken). Om grundvattenuttagen från brunnar i området är eller kan befaras bli för stora och leda till problem kan kommunen dock föreskriva om tillstånds- eller anmälningsplikt även för brunnar till en- och tvåfamiljsfastigheter (9 kap 10§ miljöbalken). Fråga kommunens miljökontor om vad som gäller om du är osäker.

Om du funderar på att borra en ny brunn behöver du vara uppmärksam på saltvatteninträngning vid bergborrning djupt och i lågt liggande områden speciellt nära Örebro och Hjälmaren. Risken för saltvattenpåverkan ökar med ökat borrhålsdjup. Det är därför en god idé att ta reda på omgivande brunnars djup och även salthalter innan en ny brunn borras. Information om detta kan hämtas bl.a. från brunnsarkivet, som finns på Sveriges geologiska undersökning (SGU) hemsida (https://apps.sgu.se/kartvisare/ välj brunnar i rullistan).