Översvämning och dammsäkerhet

Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav eller markområden som normalt inte gränsar till vatten, men där vatten blir stående på grund av häftigt regn.

Dammägaren har ansvar för att fortlöpande bedriva egenkontroll för att upptäcka och åtgärda eventuella svagheter och förbättra dammsäkerheten.
Översvämning vid Ervalla år 2000

Enligt statistiken inträffar i nuläget en större översvämning någonstans i Sverige i genomsnitt vart femte år, vilket alltid väcker överraskning. Med ett förändrat klimat kommer risken för översvämningar i Örebro län att öka.

Översvämningar kan medföra allvarliga konsekvenser för bebyggelse, vägar och järnvägar. Annan infrastruktur som dammar, industri och jordbruk är också utsatt. Dricksvattenförsörjningen riskerar att slås ut vid en översvämning genom förorening av vattentäkter eller genom ledningsbrott. Översvämning av el-stationer kan leda till långvariga elavbrott.

Översvämningsdirektivet

Regeringen beslutade i oktober 2009 om en förordning som innebär att Europaparlamentets och Rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker, det så kallade översvämningsdirektivet, införs i den svenska lagstiftningen. Enligt direktivet ska hänsyn tas till klimatförändringarnas sannolika påverkan på förekomsten av översvämningar.

Dammsäkerhet

Dammägare har ansvar att fortlöpande arbeta för att säkerställa säkerheten för dammanläggningar. Detta kallas för egenkontroll. Länsstyrelsen har tillsyn över att kontrollen genomförs enligt Miljöbalken. Svenska Kraftnät ansvarar för arbete med  dammsäkerhet på central nivå i samhället. De ska bland annat följa utvecklingen på området, verka för att flöden som kan orsaka skador begränsas och uppmärksamma behovet av forskning.