Miljöproblem och åtgärder

Vattenmiljöerna i Örebro län är utsatta för miljöpåverkan från mänskliga verksamheter. I många fall leder det till miljöproblem som algblomningar eller biotopförstöring. Åtgärder genomförs för att minska graden av miljöpåverkan och komma till rätta med miljöproblemen.

Målsättningen är att vattenmiljöerna ska ha en naturlig fauna och flora och inte innehålla halter av föroreningar som utgör en fara för hälsan. Nedan listas några av de allvarligaste faktorerna som gör att våra vatten inte uppnår god status:

  • Fysisk påverkan det vill säga grävning, dämning, vattenreglering med mera har skett och sker i många vatten. Åtgärder görs i form av tillsyn från myndigheterna så att den miljöhänsyn tas som lagen kräver, genom omprövning av gamla vattendomar och genom restaurering av skadade vatten.
  • Försurning sker på grund av ett stort nedfall av sura luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen och en mark som inte har naturlig förmåga att neutralisera syrorna. Kalkning sker för att bibehålla livet i sjöar och vattendrag som annars skulle vara försurade.
  • Miljögifter sprids på olika sätt och i olika former med luften och med vatten. Åtgärder görs i form av skärpta krav för hantering och användning av kemikalier, och för att rena redan förorenade mark- och vattenområden.
  • Övergödning. Utsläpp av gödningsämnena fosfor och kväve sker från jord- och skogsbruksmark och via utsläpp av orenat eller otillräckligt renat avloppsvatten och dagvatten. Kväve tillförs även via luften från luftföroreningar. Åtgärder görs till exempel genom anläggning av skyddszoner och förbättrad gödselhantering inom jordbruket.
Tre exempel: Fabrik, jordbruksdike, dammag