Notarius publicus

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Hon eller han är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.

Vad gör notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar,
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts,
  • kontrollera lotteridragningar,
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus i Örebro län

Följande personer är förordnade som Notarius publicus i Örebro län:

Notarius publicus i Örebro kommun
Advokat Gun Brodd Hedlund
Advokatfirman Frenander AB
Kungsgatan 1
702 11 Örebro
Tel 019-17 40 90

Biträdande
Advokat Dan Moberg
Advokatfirman Frenander AB
Kungsgatan 1
702 11 Örebro
Tel 019-17 40 90
info@frenander.se

Notarius publicus i Karlskoga kommun
Advokat Max Florenius
Boåsvägen 8
691 33 Karlskoga
Tel 070-680 05 68
max.florenius@lxf.se