Nationella minoriteter

Vintermarknad i jokkmokk

Om du tillhör någon av de fem nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer , sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Minoritetsgrupperna har bott i Sverige under en lång tid och utgör folkgrupper med en uttalad samhörighet som ska kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter. Myndigheter i sin tur, är skyldiga att informera de nationella minoriteterna om deras språkliga rättigheter.

Din rätt att använda minoritetsspråk

Svenska
Jiddisch
Finska
Meänkieli
Romska   
   Arli  
   Kalderash  
   Kale  
   Lovari  
   Resanderomska
Samiska   
   Lulesamiska  
   Nordsamiska  
   Sydsamiska

Särskilt skydd för finska, meänkieli och samiska

Finska, meänkieli och samiska har ett förstärkt skydd och för dessa tre språk finns förvaltningsområden. I Örebro län ingår kommunerna Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Lindesberg och Örebro i förvaltningsområdet för finska språket. Region Örebro län ingår också i förvaltningsområdet för finska språket.  Det innebär bland annat att

  • Du som enskild person har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med Länsstyrelsen i ärende där vi är beslutsfattare.
  • Om du i ett sådant ärende använder finska, är Länsstyrelsen också skyldig att ge svar på finska.
  • Länsstyrelsen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska.

Regeringens minoritetspolitik

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för nationella minoriteter och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av nationella minoriteter är en del av Sveriges arbete med att värna om mänskliga rättigheter.   Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Sverige anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1999. Riksdagen fattade då också ett beslut om en minoritetspolitik och erkände fem nationella minoriteter och deras språk (alla varianter).

En minoritetspolitisk strategi

En ny minoritetspolitisk strategi med åtgärder för att ytterligare stärka rättigheterna för de som tillhör en nationell minoritet presenterades av regeringen 2009. Som en del i denna strategi kom det i januari 2010 en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Om du vill läsa lagen i sin helhet finns den länkad till höger. Den minoritetspolitiska strategin innehåller en rad förslag för att i praktiken stärka nationella minoriteters rättigheter, däribland åtgärder för att

  • säkerställa att Europarådets minoritetskonventioner efterlevs och vidtagna åtgärder följs upp
  • motverka att nationella minoriteter diskrimineras eller blir utsatta
  • stärka nationella minoriteters egenmakt och inflytande i samhället
  • främja att nationella minoritetsspråk bevaras

 

 Handbok

Nationella minoriteters rättigheter -
En handbok för kommuner, landsting och regioner (klicka på bilden)