Risk- och sårbarhetsanalyser

Länsstyrelsen startade under 2012 upp ett risk- och sårbarhetsanalysnätverk med fokus på erfarenhetsåterföring från exempelvis inträffade händelser, övningar och olika projekt.

Detta nätverk ska leda till en kunskapsuppbyggnad inom prioriterade områden utifrån risk- och sårbarhetsanalysernas resultat.

I RSA-nätverket ingår kommunernas och regionens beredskapssamordnare men också polismyndigheten. RSA-nätverket träffas flera gånger per år för att tillsammans diskutera behov av stöd, åtgärder och prioriteringar.

Under 2014 till 2015 pågick ett arbete med att likrikta risk- och sårbarhetsanalyser och få mer kunskap om kontiniutetshantering.

Sammankallande: Maria Nordström