Kriskommunikationsnätverket

Kriskommunikationsnätverket i Örebro län arbetar för att utveckla och stärka samordningen av kriskommunikation. Nätverket består av representanter från länets kommuner, blåljusorganisationer samt Länsstyrelsen.

Med anledning av svininfluensan år 2009 bildades en länsövergripande samordningsgrupp för kriskommunikation. Gruppen har numera permanentats och arbetar för att utveckla och hitta former för kriskommunikationssamverkan.

Idag består gruppen av länets kommuner, Polisen, Nerikes Brandkår, Bergslagens räddningstjänst, Örebro läns landsting och Länsstyrelsen som också har samordningsansvaret.

Gruppen träffas två gånger per år och genomför utöver detta olika aktiviteter såsom studieresor, krisövningar etc.

Syftet med kriskommunikationsnätverket är att:

  • Inom länet få till stånd en bra krisinformationssamordning
  • Upprätta ett bra kommunikativt samarbete mellan organisationerna
  • Hitta former för att skapa och nå ut med information till allmänhet och media.

Just nu pågår ett projekt med att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner för hur vår samverkan ska fungera.