T-sam - Krissamverkan i Örebro län

T-sam bildades 2012 med syftet att fördjupa samverkan och säkerställa krisberedskapsförmåga före, under och efter inträffad kris eller olycka. T-sam består av representanter från kommunala räddningstjänster, kommuner, Länsstyrelsen, Polismyndigheten och Örebro läns landsting.

T-sam sammanträder minst två gånger per år och verkar för att öka kunskapen och krishanteringsförmågan genom att vi har en helhetssyn och tillsammans planerar, genomför och följer upp gemensamma aktiviteter. Vid kris eller en olycka sammankallas en operativ funktion (Kris-TiB) för samordning av lägesbild och information samt inriktning av åtgärder.

Arbetsgrupper

Under T-sam organiseras olika arbetsgrupper som planerar, genomför och rapporterar aktiviteter till T-sam.

Arbetsgrupperna kan vara såväl permanenta som tillfälliga.

De olika nätverken och arbetsgrupperna som finns idag är:

T-sam (som står för det övergripande arbetet)

CBRNE i samverkan

Forum för privat-offentlig samverkan

Hjälmargruppen

Kriskommunikationsnätverket

Rakel samverkansgrupp

Nätverket för risk- och sårbarhetsanalys

Samverkan vid suicidlarm 

Arbetsgrupp för utbildningar och övningar

Representanter i T-sam

 • Patrick Lundwall, Bergslagens Räddningstjänst  
 • Mats Johansson, Karlskoga kommun   
 • Daniel Malmborg, Kumla kommun
 • Tiina Johansson, Länsstyrelsen i Örebro län
 • Per-Ove Staberyd, Nerikes Brandkår
 • Gunnar Karlsson, Nora och Lindesbergs kommuner 
 • Bo Andersson, Polismyndigheten i Örebro
 • Stefan Karlsson, Räddningstjänsten Västerbergslagen 
 • Mats Brantsberg, Örebro kommun 
 • Anna-Lena Henriksson, Örebro kommun
 • Thomas Bjerke  Örebro läns landsting

                                                                                   

 

 Informationsfilm om krishantering

 Informationsmaterial