Risk- och sårbarhetsarbete

Riskerna i länet kartläggs regelbundet i de lokala och regionala risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA). Rapporterna är ett sätt att öka kunskaperna bland alla aktörer i länet och att arbeta effektivt med krisberedskap.

Risk- och sårbarhetsanalyser är en del i det svenska krishanteringssystemet. Länsstyrelsen ska regelbundet lämna en risk- och sårbarhetsanalys till regeringen som ska omfatta såväl Länsstyrelsen som myndighet, som länet.

Att öka de gemensamma resurserna

Varje enskild aktör i samhället kan ensam aldrig ha tillräckliga resurser för att hantera större händelser eller en kris. Tillsammans ökar den enskilda och gemensamma krishanteringsförmågan. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna aktörerna i länet. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är en viktig utgångspunkt för Länsstyrelsens planering av utbildning, övning, samverkan och prioritering av förstärkningsresurser i länet.

Kartlägger områden att förbättra

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att kartlägga kunskap om vad som kan hända i länet, vilken förmåga aktörer har att hantera olika händelser och vilka konsekvenser olika händelser kan få. Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen är en del av en ständigt pågående process för att öka kunskapen inom olika områden, bygga upp en god krishanteringsförmåga i länet och för att stärka beredskapen.

Stöd för redovisning av Risk- och sårbarhetsanalyser

I början på 2014 startades en process upp inom arbetsgruppen för arbete med RSA-frågor i länet för att likrikta presentation och sammanställning av risk- och sårbarhetsanalyser i länet. Syftet var att öka jämförbarheten och skapa en gemensam grund för arbetet med kartläggningen av risker. 

Alla länets kommuner deltog med beredskapssamordnare. I gruppen fanns också beredskapssamordnare från Region Örebro län samt krisberedskapshandläggare från Länsstyrelsen i Örebro län. Flera mindre arbetsgrupper bildades för att titta på bland annat, disposition i en RSA, vad som ska ingå i varje riskområde, gemensamma typhändelser, definitioner av typhändelser, riskmatriser, skalor för sannolikhet och konsekvens samt osäkerhetsbedömning. Respektive arbetsgrupp träffades ett flertal gånger och vid träffar där alla deltog presenterades resultatet. Slutprodukten blev ett länsgemensamt stöd i form av detta dokument.

Det länsgemensamma stödet för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser är ett levande dokument som ständigt utvecklas i samverkan mellan länets kommuner, Region Örebro län samt Länsstyrelsen. Målet är att dokumentet ska vara anpassat efter rådande rekommendationer och föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) samt anpassat efter länets aktuella förutsättningar. Ambitionen är att revidering ska ske några gånger per mandatperiod samt ca ett år före kommuners och landstings återkommande redovisning av RSA till Länsstyrelsen.

Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser

Strategisk handlingsplan för krisberedskap

Gemensamt stöd för kommunerna i framtagandet av styrdokument i enlighet med kommunöverenskommelsen mellan Sverige kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet är att stödet ska bidra till enhetlighet för kommunerna i framtagandet av styrdokumentet som länet gemensamt valt att kalla för strategisk handlingsplan för krisberedskap samt att möta krav enligt lagstiftningen samt kommunens fastställda mål.

Styrdokumentet ska fungera som ett planeringsinstrument för att föra vidare slutsatser och åtgärdsbehov från risk- och sårbarhetsanalyserna. Genom att utgå från vilka förmågor som ska stärkas inom kommunen under mandatperioden uppstår en tydligare koppling till såväl Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som övning och utbildning.

Det länsgemensamma stödet för framtagande av styrdokument är ett levande dokument som ständigt utvecklas i samverkan mellan länets kommuner då de nationella styrningarna förändras. Målet är att dokumentet ska vara anpassat efter rådande lagstiftning, kommunöverenskommelsen samt anpassat efter länets aktuella förutsättningar.

Under 2017 har en arbetsgrupp tillsammans med länets beredskapssamordnare tagit fram ett länsgemensamt stöd för framtagande av styrdokument i enlighet med kommunöverenskommelsen.

Örebro läns gemensamma stöd för redovisningn av strategisk handlingsplanf för krisberedskap