Förebyggande insatser

Det förebyggande arbetet inom krisberedskap handlar bland annat om samverkan mellan olika aktörer inom privat, offentlig sektor och med frivilligorganisationer.

Länsstyrelsen ordnar mötesplatser, deltar i nätverk, leder projekt och arbetsgrupper, kartlägger och kontrollerar resurser och ansvar, utbildar och övar. Allt för att öka krisberedskapen i samhället.

Kartlägga och samordna resurser

Nyckelpersoner för olika aktörer behöver träffas innan något händer. I nätverken, arbets- och projektgrupper träffas nyckelpersoner för att lära känna varandra och öka kunskaperna och erfarenheterna om varandras förutsättningar. Ofta arbetar aktörerna tillsammans med att kartlägga och samordna resurser, överväga gemensamma prioriteringar före, under och efter en olycka eller kris.

Förmågan att hantera risker

En del i det svenska krishanteringssystemet är risk- och sårbarhetsanalyserna. Länsstyrelsen gör varje år en risk- och sårbarhetsanalys som beskriver statusen för myndigheten och länet. En viktig utgångspunkt för Länsstyrelsens planering av utbildning, övning, samverkan och prioritering av förstärkningsresurser är kommunernas lokala risk och sårbarhetsanalyser.