Farliga ämnen

I Örebro län finns verksamheter som hanterar en mängd farliga ämnen. Hantering av farliga ämnen utgör en potentiell risk för omgivningen

Till farliga anläggningar räknas alla verksamheter som kan orsaka brand, kemikalieutsläpp, explosioner och jobbar med ämnen som på grund av sina farliga egenskaper kan skada människor, miljö och egendom.

Spridning av smittämnen och radioaktivitet

Olyckor vid kärnkraftverk, sjukhus och laboratorier med biologisk forskning utgör också hot för samhället eftersom giftiga, smittsamma eller radioaktiva ämnen kan orsaka stor skada på människa, egendom och miljö. Länsstyrelsen har ett speciellt ansvar vid en kärnteknisk olycka.

Olyckor med kemikalier

Det finns 23 anläggningar i Örebro län som omfattas av särskilda regler för att förhindra allvarliga kemikalieolyckor, så kallade Sevesoanläggningar. Stora volymer kemikalier hanteras dagligen inom industri- och transportsektorn.

Transporter av farligt gods

Örebro län är ett transportcentrum och farligt gods transporteras både på järnväg och på lastbil genom länet. Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper.