Riskhantering i Örebro län

Vi arbetar förebyggande tillsammans med andra aktörer i länet för att skydda människors liv och hälsa, egendom, miljö och samhällsviktiga funktioner i länet. 
Länsstyrelsen identifierar de risker, hot och sårbarheter i länet som kan medföra skador på människor, miljö och egendom. I Örebro län har följande förhållanden identifierats som att de kan skada länet: naturolyckor & extrema väderhändelser, tekniskinfrastruktur & försörjningssystem, andra olyckor, sjukdomar och antagonistiska hot & social oro.

Förmågan att hantera olika risker

Risker kartläggs och analyseras i samverkan med andra aktörer i så kallade risk- och sårbarhetsanalyser. Länsstyrelsen i Örebro län har identifierat 27 risker och hot som kan medföra betydande konsekvenser för länet. Konsekvensernas om​fattning påverkas av den förmåga som finns att förebygga och hantera kriser. Farligt gods är den risk som Länsstyrelsen och länets krisberedskapsaktörer lyfter fram som den största risken i länet. Örebro län är ett transportlän och på länets vägar och järnvägar transporteras dagligen stora mängder farligt gods. I länet finns också ett flertal farliga verksamheter som hanterar en mängd farliga ämnen, vilka utgör en potentiell risk för omgivningen.

Länsstyrelsens uppgift

Det är en ständigt pågående process att bygga upp en god krishanteringsförmåga i länet och för att kunna stärka samhällets beredskap. Länsstyrelsen ansvar och uppgift i arbetet är att:
  • Vartannat år sammanställa en regional risk- och sårbarhetsanalys för att i olika sammanhang kunna sprida kunskaperna 
  • Granska kommunala översikts- och detaljplaner för att bevaka att kommunerna tar hänsyn till risker i samhällsplaneringen