Mäns våld mot kvinnor

Ett av jämställdhetspolitikens delmål handlar om att att;
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra - Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet

Personer utsatta för detta brott, hindras från att åtnjuta social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter. Våld är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp.

Länsstyrelsen har inom detta delmål följande uppdragsområden:

•Våld i nära relationer.
•Hedersrelaterat våld och förtryck.
•Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Vad är våld?

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar , skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill".
(Isdal, Per: Meningen med våld, 2001, Gothia Förlag Stockholm)
Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller handla om försummelse. Våldet kan ta sig olika uttryck och förekomma i alla typer av relationer, oavsett kön, sexualitet, kultur, religion, etnicitet eller annan grupptillhörighet.

I FN´s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor definieras våld på följande sätt:
"varje genusrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell och psykiskt skada eller sådant lidande för kvinnor innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande var sig det sker offentligt eller privat"