Rapporter och publikationer

Här kan du ta del av flera olika rapporter och publikationer inom området jämställdhet.
hlf1.jpg

Jämställdhetsstrategi för Örebro län 2017 - 2020.

Jämställdhetsstrategi Örebro län 2017-2020 (pdf, öppnas i nytt fönster).

 

FN, EU och Sveriges riksdag har bestämt att jämställdhetsintegrering är den strategi som ska gälla för jämställdhetsarbetet. Länsstyrelsen har ett uppdrag att verka för att de jämställdhetspolitiska målen förverkligas i länet.

Kartläggningen av jämställdhetsintegreringen i Örebro Län, 2013 (pdf, öppnas i nytt fönster).

 

Det övergripande jämställdhetsmålet för Länsstyrelsen i Örebro län är att: Länsstyrelsen ska i all sin verksamhet fortlöpande bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i länet. Samverkan ska ske med strategiskt viktiga aktörer. Denna handlingsplan ska sikta mot ett internt mål om att verksamheten på länsstyrelsen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och ett externt mål om att jämställdheten i länet ska förbättras.
Handlingsplan för Länsstyrelsens Jämställdhetsintegrering 2008-2015 (pdf, öppnas i nytt fönster).

 Jämställdhetsstrategi Länsstyrelsen i Örebro län 2018-2020 (pdf, öppnas i nytt fönster).

 

Konferensserien "Maskulinitet i förändring" startades av tidigare landshövding Rose-Marie Frebran år 2010 och belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete för att uppnå ett bredare köns- och genusperspektiv, med betoning på män och maskulinitet. Här kan du ta del av vad som tagits upp och diskuterats vid olika konferenser i serien:

Maskulinitet och utbildning 2013 (pdf, öppnas i nytt fönster).

Maskulinitet och makt 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster).

Rapport från maskulinitetskonferens 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster).

Rapport - Maskulinitet och politik 2017-10-11 (pdf, öppnas i nytt fönster).


Hur ser maktstrukturerna egentligen ut i Örebro län? Under 2012 genomfördes en kartläggning över hur maktfördelningen ser ut i Örebro län. Läs mer i rapporten:
Man fattar beslut i Örebro län 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster).Under 2011 genomfördes en kartläggning i Örebro län över hur stor andel ungdomar som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar. Här kan du ta del av rapporten samt diskussion och slutsatser.
Hedersrelaterat våld och förtryck i Örebro län 2011 (pdf, öppnas i nytt fönster).

En kartläggning av jämställdhets- och integrationsarbetet på alla länets myndigheter. Syftet var att inventera behovet av utbildning och samordning i frågan.
Jämställdhet, integration och statlig samordning vid Örebro läns statliga myndigheter 2006 (pdf, öppnas i nytt fönster).

 

2011 fattades en överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid. Överenskommelsen innefattar samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel.
Samverkan om kvinnofrid 2011 (pdf, öppnas i nytt fönster).

 

I Örebro län finns en mängd kvinnonätverk och föreningar som engagerar sig och arbetar för att öka välbefinnandet och tillvara ta kvinnors intressen samt öka kvinnors demokratiska inflytande samhället. På initiativ från Örebro läns Kvinnolobby så har Länsstyrelsen i Örebro genomfört en kartläggning över dessa nätverk och föreningar. Läs mer i foldern.
Kvinnoorganisering i Örebro län - En kartläggning över kvinnors nätverk och föreningar 2011 (pdf, öppnas i nytt fönster).

 

I den här foldern (från 2012) presenteras de nätverk för kvinnor som finns och verkar i Örebro län. De är alla unika på sitt sätt. Samtidigt har de gemensamt att de alla spelar stor roll för de kvinnor som deltar och att de alla är en viktig kraft som jobbar för utveckling av individer och verksamheter.

Kvinnor i nätverk samarbetar i Örebro län 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster).


Fickböcker med statistik om kvinnor och män i länet hittas här.