Nationella jämställdhetsmål

Det nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

För ett mer rättvist och demokratiskt samhälle krävs det att kvinnor och män delar makt och inflytande. Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

För att uppnå det övergripande målet har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

 • Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till makt och inflytande både som beslutsfattare, verkställare och brukare.

Ekonomisk jämställdhet

 • Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor ifråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämnställd utbildning

 • Kvinnor ich män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

 • Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha samma möjligheter att ge och ta omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 • Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
    - Våld i nära relationer
    - Hedersrelaterat våld och förtryck
    - Prostitution och människohandel

Jämställdhetsarbetet drivs framåt av jämställdhetsministern på socialdepartementet.

De 21 länsexperter för jämställdhet som finns vid varje länsstyrelse utgör f n stommen för jämställdhetsarbetet i Sverige.