Nyanlända

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Nyanländ kvinna

Foto: Mostphotos

Mottagning och etablering

Länsstyrelsen är en av de många aktörer som arbetar för att flyktingar och andra skyddsbehövande samt deras anhöriga ska kunna etablera sig i samhället. En etablering innebär att hitta en försörjning, kunna utbilda sig, ha kunskap och förståelse för det samhälle man lever i och kunna delta i aktiviteter. 

Etableringen är en viktig integrationspolitisk insats under nyanländas första tid i Sverige. Etableringsperioden ska underlätta för de nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Etableringstiden kan som längst uppgå till 24 månader, men med möjligheter till avbrott vid längre sjukdom eller föräldraledighet. En effektiv och flexibel etablering kräver att de olika myndigheterna samarbetar kring planering och insatser. 

Aktörer inom mottagning och etablering

Tillsammans med länets kommuner och Arbetsförmedlingen med flera, arbetar Länsstyrelsen för att stödja nyanländas etablering i det svenska samhället. En effektiv och flexibel etablering kräver att de olika aktörerna samarbetar kring planering och insatser.

Länsstyrelsen

Stödjer kommunernas arbete med att utveckla beredskap och kapacitet i mottagandet. Länsstyrelsen ska främja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som arbetar med etableringen på regional och lokal nivå samt följa upp etableringsarbetet i länet.

Arbetsförmedlingen

Har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände kartlägga kompetensen samt upprätta en etableringsplan. Planen ska innehålla insatser för att underlätta och påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet.

Försäkringskassan

Betalar ut etableringsersättningen samt beslutar om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Kommunerna

Ska erbjuda praktisk hjälp vid bosättning, svenskundervisning (Sfi) samt minst 60 timmars samhällsorientering för nyanlända. Kommunerna har också ansvar för skola och barnomsorg samt äldreomsorgen, där särskilda insatser kan behövas för nyanlända invandrare.

 Bidrag och stöd

beskuren 2 846974-fresh-sprout.jpg​Nu finns det möjlighet att söka medel för insatser riktade till nyanlända från Länsstyrelsen i Örebro. Ansökningshandlingar, stödmaterial samt mer information om hur man söker hittar du här.   

 Rapporter

Här kan du som är intresserad hitta aktuella rapporter för området  nyanlända. Klicka på bilden för att öppna rapporten du är intresserad av.