Ensamkommande barn

Barn och ungdomar kommer årligen till Sverige för att söka asyl. De flesta kommer i sällskap med sina föräldrar, men det finns även ett stort antal som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar benämns som ensamkommande.

12765127-maybe-one-day-i-ll-be-able-to-fly.jpgLänsstyrelsens uppdrag 

Länsstyrelsen är en av flera parter som ansvarar för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och de ensamkommande barn som får uppehållstillstånd. Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd i kommunerna. 

Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer. I länsstyrelsens uppdrag ska särskild hänsyn tas till barns bästa i beslut och andra åtgärder. Länsstyrelsernas roll som samverkanspart i arbetet med ensamkommande barn kommer finns kvar även efter att överenskommelserna upphört att gälla. 

Länsstyrelserna ska även framöver verka för beredskap och kapacitet i mottagandet av ensamkommande barn, och samordna statens insatser med fokus på ett kvalitativt mottagande.

Mottagande av ensamkommande barn

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Det är Migrationsverket som anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn. Hur många barn en kommun tar emot beror på hur stor kommunen är och kommunens tidigare mottagande.

 
Regeringen har lämnat ett förslag om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn. Ersättningssystemet föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. För att underlätta en övergång till det nya systemet har samtliga överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn med kommunerna sagts upp. Undantaget är överenskommelser som är tidbegränsade och löper ut per automatik, dessa kommer inte att sägas upp. Uppsägningstiderna för överenskommelserna kan variera mellan en till tolv månader.

Så skapas jämn fördelning över landet

För att skapa en jämn fördelning över landet har Migrationsverket tagit fram en modell för hur anvisningar ska fördelas mellan länen och kommunerna. Anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje kommun tilldelas en viss andel. Denna andel ska ställas i relation till totalt antal gjorda anvisningar från 1 januari 2016 och framåt. 

Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser under föregående kalenderår.

Andelarna fastställs i samband med Migrationsverkets prognos i februari varje år, och löper under tolv månader från och med den 1 mars.

Mer information

Mer information om ensamkommande barn och ungdomar hittar du på: