Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända och asylsökande. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.  

marrakesh-hjortron-vit.png 

Samordnar statens insatser

Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder. Vi ska även medverka till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn.  

Stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

 Content Editor ‭[3]‬

Det finns många ord och begrepp inom området integration. Här hittar du ordförklaringar på många av dessa begrepp enligt Migrationsverkets ordlista och lagars definitioner. Sprid gärna!

 Integrationsrådet

Som ett led i Länsstyrelsens uppdrag att samordna olika samhällsintressen finns Integrationsrådet där landshövding Maria Larsson är ordförande.

Integrationsrådet