Föräldraskapsstöd

Människor som står under samma paraply. Illustration av Eva Lindén

Länsstyrelserna ska under åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att utveckla ett föräldraskapsstöd riktat till alla föräldrar med barn i tonåren. Arbetet utgår från regeringens strategi: Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla.

Föräldraskapsstöd

Syftet med att utveckla föräldraskapsstöd är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Viktiga utgångspunkter är det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter. Den nationella strategin ska inspirera kommuner, landsting och andra aktörer att utveckla stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Strategin kan också fungera som ett praktiskt stöd i organiseringen av föräldraskapsstödet. Det övergripande målet är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets uppväxt; 0-17 år.

Definition av föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd kan beskrivas som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva och sociala utveckling, som stärker föräldrars sociala nätverk eller relation till varandra.

Vad uppdraget innebär

Det pågår redan idag många föräldrastödjande aktiviteter för föräldrar med tonårsbarn i Örebro län och i länets kommuner. Länsstyrelsen ska under de kommande åren samverka med kommuner, landsting och andra aktörer för att medverka till en regional struktur för föräldrastödet. Länsstyrelsen ser att uppdraget kan komma att innebära:
  • att ge stöd till kommuner, landsting och andra aktörer i arbetet med att samordna och utveckla sitt föräldrastödsarbete
  • att den "Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla", får genomslag på regional och lokal nivå
  • att utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal nivå och fånga upp lokala och regionala behov
  • att stimulera utveckling av tvärsektoriella insatser regionalt och lokalt
  • att arrangera utbildning och kompetensutveckling

Innehållet i Länsstyrelsens stöd utformas successivt i dialog med berörda aktörer.

Detta har hittils skett inom uppdraget

Under hösten 2014 gjorde landets länsstyrelser en analys av dagens universella stöd riktat till föräldrar med barn i tonåren. Analysen genomfördes både nationellt samt regionalt i varje län. Resultatet av analysen visar bland annat att det är en stor variation på vilket stöd som erbjuds till föräldrar med barn i tonåren. Rapporten skickades till Regeringskansliet och resultatet ligger nu till grund för det fortsatta arbetet i länet.  

År 2015 genomfördes ett dialogseminarium för att inspirera och öka kunskapen om föräldraskapsstöd så att kommuner, Region Örebro län och andra föräldrastödjande aktörer i Örebro län. Målet var att ge dessa aktörer möjlighet att utveckla ett välfungerande stöd för att föräldrar ska känna sig trygga i sin föräldraroll under barnets hela uppväxt. Regeringen har tagit emot en rapport för Länsstyrelsernas arbete med uppdraget under 2015.

Under 2016 var uppdragets fokus att besöka länets kommuner för att skapa en översiktsbild över vilket stöd och vilka arenor/mötesplatser som föräldrar har tillgång till, samt vilka framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter som finns i vårt län. Genom att lyssna in länets kommuner kan Länsstyrelsen utgöra ett ännu bättre stöd.

Rapporter och skrifter

Kommundialoger inom föräldraskapsstöd i Örebro län

Under 2016 genomförde Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län kommundialoger inom området föräldraskapsstöd i länets samtliga kommuner. Syftet med dialogerna var att tillsammans skapa en översiktsbild över vilket stöd och vilka arenor/mötesplatser som föräldrar/vårdnadshavare i respektive kommun har tillgång till. Syftet var även att samtala om eventuella behov av stöd från regional nivå för att kunna möta framtida utmaningar.

Kommundialogerna resulterade i en övergripande bild över vilket stöd och vilka arenor/mötesplatser som föräldrar/vårdnadshavare har tillgång till i länets kommuner. Dialogerna har också gett en översiktsbild av hur arbetet med föräldraskapsstöd fungerar, vilka styrkor kommunerna har och vilka utmaningar de ställs inför.

Kommundialoger inom föräldraskapsstöd i Örebro län 2016

Föräldraskap och tonårstid - om stöd till föräldrar med tonårsbarn

Länsstyrelserna har nyligen tagit fram en skrift om föräldraskapsstöd. Skriften syftar till att öka kunskapen om det stöd i föräldraskapet som samhället erbjuder föräldrar med barn i tonåren. Den är också tänkt att fungera som ett stöd eller arbetsmaterial för beslutsfattare, tjänstemän och praktiker som vill utveckla föräldraskapsstödet i sitt län, sin kommun eller organisation.

Föräldraskap och tonårstid - om stöd till föräldrar med tonårsbarn

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet – verksamheten 2016

Rapporten är en sammanställning av Länsstyrelsernas arbete med föräldrastödsuppdraget under 2016. Den innehåller dels en beskrivning av Länsstyrelsernas gemensamma arbete med uppdraget, men också en samlande beskrivning av det regionala arbetet.

Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet – verksamheten 2016

Kunskapssammanställningen ”Föräldrastöd & Tonåringar – Rapport till Länsstyrelserna”

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gett Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet i uppdrag att ta fram denna kunskapssammanställning av forskning om effekter av universella föräldrastödsinsatser till föräldrar med barn i tonåren. Utöver detta innehåller sammanställningen även kunskap om vilket stöd föräldrar efterfrågar. Sammanställningen blev klar 2015 och är riktad till beslutsfattare, tjänstemän och praktiker på lokal och regional nivå. Målet är att bidra med kunskap i arbetet med att påbörja eller utveckla kunskapsbaserade insatser i det föräldrastödjande arbetet.

Föräldrastöd och tonåringar 

Dokumentation

Seminariet "Varför behövs föräldraskapsstöd under hela barnets uppväxt?"

Den 7 december 2015 träffades beslutsfattare och praktiker för att inspireras och öka kunskapen om föräldraskapsstödjande arbete under hela barnets uppväxt. Seminariets syfte var att inspirera till utveckling av ett väl fungerande stöd, för att föräldrar ska känna sig trygga i sin föräldraroll under barnets hela uppväxt. Dialogseminariet var även en inledning inför kommande kommundialoger. På seminariet fanns representanter från alla länets kommuner, Region Örebro län, frivillig sektorn, med flera. 

Dagen bestod bland annat av goda exempel från verksamheter i länet, inspiration om vad föräldrar vill ha för typ av stöd samt ny kunskap om utmaningar under tonårstiden. Nedan finns presentationer och dokumentation från seminariets föreläsningar och diskussioner:

Dokumentation från konferensen

Bilaga 1

Bilaga 2

Inledning - Marie Cesares Olsson och Josefin Sejnelid 

Varför bör vi erbjuda… Camilla Pettersson 

Tonårstidens utmaningar - Kaja Lönn Rohdin

Konferensen "Föräldrastöd & Tonåringar"

År 2015 påbörjades arbetet då Länsstyrelsen i Örebro fick i uppdrag att genomföra konferensen Föräldrastöd & Tonåringar i Göteborg. Uppdraget beslutades av Länsstyrelserna, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens kommunalförbund. Konferensen syftade till att ge kunskap om vilka utmaningar som föräldrar står inför när tonåringen träder in i familjen och vilket stöd samhället kan och bör erbjuda föräldrar. För mer information, kolla  nedanstående pdf.

Föräldrastödskonferens dokumentation 2:a juni 2015