Brottsförebyggande arbete

Sedan januari 2017 har Länsstyrelsen ett nytt uppdrag att samordna det regionala brottsförebyggande arbetet i länet. Länsstyrelserna ska stödja och bidra till det brottsförebyggande arbetet enligt förordningen SFS 2016:1258. 

Bakgrunden till Länsstyrelsens uppdrag är att regeringen tog initiativ till en satsning på brottsförebyggande arbete och inrättade ett nytt nationellt brottsförebyggande program: ”Tillsammans mot brott”.  Det övergripande syftet med programmet är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Programmet ska bidra till att uppnå regeringens mål för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka tryggheten.  

​Länsstyrelsen - en viktig länk mellan nationell och regional nivå

På nationell nivå har regeringen förstärkt Brottsförebyggande rådets (Brå) roll. Brå har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom det brottsförebyggande arbetet. På regional nivå har Länsstyrelsen i uppdrag, att den kunskapen som Brå och andra myndigheter tar fram, når ut till berörda aktörer på lokal nivå. Stor vikt läggs vid att de brottsförebyggande verksamheterna ska bedrivas kunskapsbaserat.

Länsstyrelsen ska även bidra till förbättrad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer. Vidare ska Länsstyrelsen stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande arbetet. Länsstyrelsen verkar även för kommunöverskridande insatser.

Årlig redovisning

Länsstyrelsen ska årligen lämna en redovisning till Brå gällande hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits i länet. Redovisningen från respektive Länsstyrelse är ett viktigt underlag för Brå, som ska redovisa till regeringen hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats.


Dubbelklicka för att läsa Tillsammans mot brott - Ett nationellt brottsförebyggande program