Nedsättning av pengar hos myndighet

Om du är skyldig någon pengar kan du i vissa fall deponera pengarna hos länsstyrelsen. Ärenden av nedsättning av pengar hos myndighet hanteras av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

En gäldenär (en person som är skyldig någon pengar) har möjlighet att i vissa fall betala en förfallen skuld genom att deponera/nedsätta beloppet hos länsstyrelsen. I och med nedsättningen anses det som om gäldenären har betalat beloppet till borgenären.

Rätt att nedsätta pengar kan finnas i följande fall:        

  • när borgenär vägrar ta emot erbjuden betalning av förfallen skuld
  • när gäldenären på grund av borgenärs bortovaro eller sjukdom är hindrad att betala
  • om gäldenären inte vet vem som är borgenär
  • om ovisshet råder om vem av två eller flera som är rätt borgenär

Det går inte att deponera pengar av den anledningen att någon inte vill betala skulden. Det är inte heller möjligt att deponera pengar om någon inte vill betala på grund av att man anser att man fått ett obefogat krav eller att beloppet som man ska betala är för högt. Det är heller inte möjligt att deponera pengar om någon är missnöjd med en utförd tjänst eller kvaliteten på en levererad vara.

Ansökan

Ansökan görs till länsstyrelsen. Av ansökan ska framgå:

  • beloppets storlek
  • grunden för nedsättningen
  • borgenärens/borgenärernas namn, adress och person- och organisationsnummer

Vid nedsättningen kan gäldenären göra ett förbehåll som ger rätt att återta beloppet. Återtas på detta sätt beloppet anses det som om nedsättningen aldrig har gjorts. Förbehåll kan inte göras efter det länsstyrelsen prövat ansökningen.

Om gäldenären inte lämnar tillräckliga uppgifter för identifiering av borgenären/borgenärerna och länsstyrelsen på grund av detta utbetalar medlen till fel borgenär är gäldenären inte befriad från skulden.

Inbetalning

Det belopp som ska deponeras ska betalas in till Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

Varje ny inbetalning måste åtföljas av en ansökan. Har ingen förändring skett efter den första nedsättningen går det bra att hänvisa till den första ansökan.

Beslut från länsstyrelsen

Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet först då ansökan kommit in och pengarna betalats in till oss. Vi kan då besluta att ta emot pengarna, som sätts in på räntebärande konto. Om skäl för nedsättning saknas avslås ansökningen och beloppet återbetalas till gäldenären.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos tingsrätten.

Gäldenären måste underrätta borgenären

Gäldenären är skyldig att underrätta borgenären/borgenärerna varje gång nedsättning görs. Detta är viktigt eftersom gäldenären kan bli skyldig att ersätta borgenären för förlust som kan uppkomma med anledning av att borgenären inte blivit underrättad.

Om borgenär gör anspråk på nedsatt belopp

Om borgenär gör anspråk på nedsatt belopp  hos länsstyrelsen kan gäldenären inte åberopa ett återtagandeförbehåll om inte borgenären samtycker till detta eller borgenärens anspråk har ogillats genom lagakraftvunnen dom.

Ingen utbetalning vid ovisshet om rätt borgenär

Nedsätts pengar på grund av ovisshet om vem som är rätt borgenär kan Länsstyrelsen inte betala ut det nedsatta beloppet till någon av dem utan att de är överens om till vem beloppet ska utbetalas eller att det genom dom eller förlikning eller på annat sätt  slutligt avgjorts vem som är rätt borgenär.

Tillgång till nedsatt belopp i 10 år

Borgenären har tillgång till nedsatt belopp i 10 år från nedsättningen. Under förutsättning att frågan om rätt till beloppet inte är beroende av prövning får gäldenären lyfta beloppet efter det 10 år förflutit även om återtagandeförbehåll inte gjorts. Har ansökan om lyftning av nedsatta medel inte inkommit till länsstyrelsen innan 11 år gått från nedsättningen tillfaller beloppet staten.

 

 Dalarna tar över hanteringen från Örebro, Gävleborgs och Värmlands län

Från och med den 1 juli 2012 övergår handläggningen av ärenden om deponerade medel till Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ärenden av nedsättning av pengar hos myndighet hanteras av Länsstyrelsen i Dalarnas län.