Deponera hyra

En hyresgäst kan deponera hela eller en del av hyran hos Länsstyrelsen om vissa förutsättningar uppfylls.

Du kan i vissa fall göra avdrag på hyran och i stället depo­nera mot­svarande belopp hos Läns­styrelsen. På så sätt undgår du att hyres­rätten förklaras förverkad (och att bli vräkt) på grund av att du inte betalat hyran i tid. Rätt att deponera hyran (eller del av denna) finns i följande fall: 

 • om du anser dig ha rätt till hyresreducering enligt hy­reslagen på grund av hinder eller men i nyttjanderätten utan eget vållande (t ex om hyresvärden brister i sitt underhåll av lä­genheten).
 • om du anser dig ha rätt till skadestånd enligt hyresla­gen
 • om du anser dig ha rätt till ersättning efter att på egen hand ha av­hjälpt viss brist (ge­nom att ha utnyttjat din självhjälps­rätt).
 • om du anser dig ha en fordran på hyresvärden obero­ende av om fordran grundar sig på hyresförhållandet eller inte, eller om du vill ha hyresreducering för tid som du redan betalat full hyra för eller
 • om du anser dig inte vara överens med hyresvärden om vad som skall betalas eller om beloppets storle­k inte är direkt bestämd i hyresavtalet (t ex bränsletillägg eller tillägg grun­dat på in­dex­klausul).

Viktigt att tänka på

Du kan förlora rätten till din hyresrätt om du mot bättre vetande eller avsiktligt deponerar för stor del av hyran hos Länsstyrelsen. Ex­em­pel: Du deponerar hela månadshyran därför att ett rum i en tre­rumslä­genhet varit oanvändbart under en månad. Av­draget måste någorlunda svara mot värdet på bristen eller skadan. Resterande hyra betalas på vanligt sätt till hyresvärden.

Så här ansöker du

Blankett för ansökan hittar du i boxen till höger på denna sida. Ansökan samt kopia av hyreskontrakt skickar du till Länsstyrelsen, Rättsenheten, 701 86 Örebro. Det krävs en ny ansökan för varje deponering du vill göra. Av ansökan måste framgå:

 • för vilken tid deponering sker 
 • beloppets storlek och förfallodag
 • bostadens/lokalens adress
  hyresvärdens namn och adress
 • skälet för deponering.  

Att lämna säkerhet - pant eller borgensförbindelse

Du måste också lämna säkerhet – pant eller borgensförbin­delse (blan­kett finns i högerboxen på denna sida). Panten är för närvarande 2 000 kronor för hyres­belopp under 20 000 kronor. Om hyresbeloppet överstiger detta belopp krävs större säkerhet -30 000 kronor. Om du deponerar pengar upprepande gånger behöver du bara lämna ny säkerhet om den totala innestående summan överstiger 20 000 kronor. 

Säkerheten är avsedd att täcka eventuella rättegångskostnader och ränta som hyresvärden kan ha rätt till om hyresvärden vinner en rättsprocess angående det deponerade beloppet.

Så här betalar du in

Du betalar in det belopp du avser att deponera tillsammans med eventuell pant på Länsstyrelsens Bankgiro nr 763-7507. På inbetalnings­kortet ska du ange "Deponering av hyra" (och eventuell pant) samt vilken månad depone­ringen avser. Varje ny inbetal­ning kräver ny ansö­kan. Har ingen för­änd­ring skett efter den första depo­neringen kan du hänvisa till den första ansökan antingen i ny skri­velse eller på inbetalningskortet.

Länsstyrelsen fattar beslut

Länsstyrelsen kan fatta beslut om att godkänna deponeringen först då ansökan, pengarna och panten eller säkerheten kommit in till Länssty­relsen. Om skäl för deponering saknas avslår vi an­sökan och det belopp du betalat in återbetalas. Vårt beslut kan överklagas hos Örebro Tingsrätt.

Länsstyrelsen underrättar hyresvärden

Länsstyrelsen underrättar hyresvärden om deponeringen. Hyresvärden har tre månader på sig från det att beloppet förföll till betalning och en underrättelse har sänts att visa att en överenskommelse har träffats med dig, eller att talan väckts mot dig vid domstol om att få lyfta den deponerade hyran. Annars har du rätt att begära tillbaka det deponerade beloppet. Detta innebär inte att hy­resvär­den förlorar rätten till hyran. Eventuell fordran kvarstår och hyresvärden kan väcka talan mot dig inom pre­skriptionsti­den (12 kap 61 § jorda­balken, se länk i boxen till höger på sidan).