Växtodling

På växtodling arbetar vi främst med frågor som berör växtnäring och växtskyddsmedel. Målet med vår verksamhet är att växtnäringsläckaget ska vara så litet som möjligt samt att riskerna vid användning av växtskyddsmedel ska minska.

På försommaren har vi växtskyddsprognoser för att kunna behovsanpassa bekämpningen av skadegörare. Rekommendationer utifrån det aktuella växtskyddsläget sammanställs av Växtskyddscentralen i Linköping.

Kompetensutveckling

Inom programmet Landet Lär (kompetensutveckling av lantbrukare inom miljöområdet) har vi diverse aktiviteter för lantbrukare. Verksamheten finansieras till största delen av EU och svenska staten bland annat genom projektet Greppa Näringen. Vi anordnar bland annat kurser, fältvandringar samt enskild rådgivning.

Behörighetsutbildning

Vi ansvarar för att en rad av lagar efterföljs, till exempel. flyghavrelagen, bisjukdomslagen och växtskyddslagen.  Länsstyrelsen anordnar också behörighetsutbildning som krävs för att få använda kemiska växtskyddsmedel.

Informationsblad

Under året ges cirka tolv nummer av informationsbladet Miljöråd för lantbrukare. Det innehåller aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera.

Säkrare bekämpning är ett informationsblad som distribueras till alla som har behörighet att använda kemiska växtskyddsmedel. Säkrare bekämpning kommer ut med 1-2 nummer per år. Utgivningen är beroende på vilken information som är aktuell, både fler och färre nummer kan ges ut.