Företagsstöd och investeringsstöd

För dig som vill investera på Landsbygden finns det nu möjlighet att söka företagsstöd och projektstöd från Landsbygdsprogrammet.

Eftersom vi fått in många ansökningar för företagsstöd och projektstöd har vi begränsade möjligheter att svara i telefon. Säkrast når ni oss för frågor under förmiddagar. Eftermiddagar kommer vi att prioritera att handlägga inkomna ansökningar.

Företagsstöd till lantbruksföretagare
Stöd till fasta investeringar inom lantbruk och trädgård. Investeringen ska stärka företagets konkurrenskraft.

Förädlingsstöd
Du kan få stöd om du förädlar jordbruks-eller trädgårdsprodukter till livsmedel och därmed ger dem ett högre värde.

Startstöd
Stöd till unga nystartade lantbrukare.

Miljöinvesteringar inom jordbruk
Stöd till investeringar som gynnar miljön. För dig som till exempel vill anlägga en våtmark, röja en betesmark eller sätta upp rovdjursstängsel. 

Förnybar energi
Du kan få stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi.

Biogas
Du kan få stöd om du vill bygga en anläggning för produktion och användning av biogas eller bygga en anläggning för rötresthantering.

Nya jobb på landsbygden
Stöd till investeringar i företag på landsbygden där investeringen leder till fler arbetstillfällen. Syftet med stödet är att främja utvecklingen av små företag för att skapa fler arbetstillfällen.

Småskalig infrastruktur
Stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur på landsbygden. Som småskalig infrastruktur räknas vägbelysning, mindre vägar och pendelparkeringar, broar och bryggor samt system för samåkning.

Investering i fritid på landsbygden
Stöd till investeringar i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktiviteter.

Rekreation och turism
Du kan få stöd för att till exempel skapa badplatser eller leder för vandring och cykling.

Natur- och kulturmiljöer
Stöd för investeringar som bidrar till att bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Samlingar av hus och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla och som gör området mer tilltalande kan också ingå här.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar
Du kan få stöd om du bevarar eller utvecklar natur- och kulturmiljöer och byggnader som har ett historiskt värde.