Dödsbo som äger fastighet

Fastighet som är taxerad som lantbruksenhet får inte ägas av dödsbo mer än 4 år efter det år dödsfallet inträffade. Regler om detta finns i 18 kap 7 § ärvdabalken.

Reglerna har kommit till för att begränsa antalet fastigheter som ägs av dödsbon. Ofta leder denna ägandeform till att brukningen av fastigheterna försvåras. Länsstyrelsen ska se till att avvecklingen sker inom den angivna tidsperioden.

Länk till ärvdabalken

Hur ska avvecklingen gå till?

Dödsbodelägarna väljer själva hur avvecklingen ska gå till. Avvecklingen kan i praktiken ske genom arvsskifte, försäljning eller en kombination av dessa överlåtelseformer. Observera att olika skattekonsekvenser kan uppstå beroende på hur avvecklingen sker. Anlita därför någon expert på fastighetsöverlåtelser.

Om avvecklingen drar ut på tiden

Den som företräder dödsboet kan hos Tingsrätten begära att få ytterligare tid för avvecklingen om det finns särskilda skäl. Sker inte avvecklingen inom den angivna tidsperioden kan Länsstyrelsen vitesförelägga dödsboet att fullgöra sin skyldighet.