Personer behöriga att som synemän hålla arrendesyn

Personer som av Länsstyrelsen förklarats behöriga att som synemän hålla arrendesyn

Arrendesyn skall enligt 9 kap 24 § jordabalken förrättas av minst två med ortens jordbruksförhållanden förtrogna synemän. Synemännen utses bland personer som av Länsstyrelsen förklarats behöriga att hålla syn. Synemännen skall utses av jordägaren och arrendatorn gemensamt. Enas parterna inte om valet utser rätten synemän. Mot syneman gäller samma jäv som mot domare.

Länk till 9 kap 24 § jordabalken

Länsstyrelsen har förklarat nedan angivna personer behöriga att som synemän hålla arrendesyn.

Länk till förordning (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende.

 

Behörigheten är inte inskränkt till kommunen eller länet.

Förordnande för nedan angivna personer gäller;

Till och med 10 juni 2018

Kåge Landin, Torsta 108, 692 91 Kumla  
Telefon 019-23 62 70, 070-530 97 00

Till och med 24 februari 2018

Johan Eklund, Norrbacka 612, 705 92 Örebro
Telefon 070-306 22 96

Leif Persson, Valla 631, 705 97 Glanshammar
Telefon 019-46 56 31, 070-306 22 96

Sven-Anders Dahlström, Ösarhyttan Västra Fallet 163,
711 98 Ramsberg
Telefon 0581-66 11 13, 070-249 90 43