Biotopskydd i odlingslandskapet

Biotopskyddet finns för att skydda småbiotoper i odlingslandskapet. Biotoper är ofta viktiga livsmiljöer för växt- och djurarter. Du kan ansöka om dispens från det generella biotopskyddet.

Det generella biotopskyddet gäller ett antal småbiotoper i jordbrukslandskapet som anses värda att bevara:

  • Alléer (enkel eller dubbelallé om minst 5 träd)
  • Öppna diken
  • Odlingsrösen
  • Stenmurar
  • Åkerholmar
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Våtmarker och småvatten

Det är alltså inte tillåtet att till exempel. lägga igen öppna diken eller att ta bort stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar eller på annat sätt förstöra dessa.

Få mer information om biotopskydd.