Märkning, journalföring och registrering

Alla nötkreatur, grisar samt får och getter ska vara märkta och journalförda. Du ska även rapportera alla förflyttningar av djur till ett centralt register. Länsstyrelsen kontrollerar att reglerna följs. Det spelar ingen roll hur många djur du har, reglerna gäller från första djuret. Reglerna har kommit till för att snabbt kunna begränsa smitta och skada av smittsamma sjukdomar
Stutar i beteshage

Länsstyrelsen kontrollerar att reglerna följs

Länsstyrelsen gör kontroller för att se till att reglerna följs. Vi åker ut till djurhållaren och kontrollerar att djuren är märkta, journalförda samt att förflyttningar av djuren är rapporterade. Upptäcker vi brister kan det leda till avdrag på jordbrukarstöden. 

Jordbruksverket ansvarar för reglerna

Jordbruksverket ansvarar för reglerna. Du kan läsa mer detaljerad information om märkning, journalföring och registrering om de olika djurslagen på Jordbruksverkets webbplats.

Nötkreatur

Information om märkning, jornalföring och registrering av nötkreatur på Jordbruksverkets webbplats.

Får och getter

Information om märkning, jornalföring och registrering av får och getter på Jordbruksverkets webbplats.

Grisar

Information om märkning, jornalföring och registrering av grisar på Jordbruksverkets webbplats.

Produktionsplatsnummer för din gård eller beteshage

Varje plats där det finns nötkreatur, grisar eller får och getter ska ha ett produktionsplatsnummer. Det är en unikt nummer knutet till din gård eller beteshage. Du ansöker om produktionsplatsnummer hos Jordbruksverket.

Blankett för ansökan om produktionsplatsnummer på Jordbruksverkets webbplats.

Händelser ska antecknas i stalljournalen

På varje produktionsplats där det finns nötkreatur, grisar eller får eller getter ska det finnas en stalljournal som är godkänd av Jordbruksverket. Stalljournaler som du för manuellt på papper köper du från Jordbruksverket via webbutiken på deras webbplats eller via blanketten ”Anmälan om djurhållning”. Det finns även godkända elektroniska stalljournaler. I stalljournalen ska alla förändringar av antalet djur på produktionsplatsen dokumenteras, såsom födslar, försäljning och slakt.

Märkning av dina djur

Kom ihåg att om du köper djur är du skyldig att se till att djuren är korrekt märkta innan du tar emot dem. Observera att alla djurslag ska vara märkta med utrustning som är godkänd av Jordbruksverket.

Nötkreatur

Alla nötkreatur ska vara märkta i båda öronen med en unik identitet. Djuren ska vara märkta senast när de är 20 dagar gamla. Om kalven lämnar produktionsplatsen inom 20 dagar efter födelsen måste den vara märkt i båda öronen innan transporten.

Grisar

Grisar ska märkas senast när de lämnar produktionsplatsen där de är födda. Det är tillåtet att märka grisar med öronmärken eller tatuering.

Får och getter

Får och getter ska vara märkta senast vid sex månaders ålder. Ska du flytta djuren från produktionsplatsen innan de är sex månader måste du märka djuren innan transporten. De djur som är avsedda att leva längre än 12 månader ska märkas med två öronbrickor med individnummer. De djur som är avsedda att leva kortare tid är 12 månader behöver bara märkas med en öronbricka brickan ska vara förpräglad med födelseplatsens produktionsplatsnummer. Det är frivilligt med individnummer för de djuren.

Rapportering av djur

Det finns centrala register över de klövbärande djuren. Varje gång det sker förändringar i antalet djur på produktionsplatsen ska det rapporteras. Det är olika register för de olika djurslagen.

Nötkreatur

Har du nötkreatur ska du rapportera alla förändringar i djurinnehavet till CDB Det gäller till exempel vid födslar, slakt, köp eller försäljning av djur. Du kan använda Jordbruksverkets e-tjänst CDB Internet eller blanketten ”Rapportering till nötkreatursregistret”, du kan också rapportera via Svensk mjölk.

Grisar

Du ska rapportera alla förflyttningar av grisar till Jordbruksverkets grisregister. Det är djurhållaren på produktionsplatsen som tar emot grisarna som ska rapportera till grisregistret. Du kan välja mellan att rapportera manuellt med blankett eller elektroniskt.

Får och getter

Förflyttning av får och getter ska rapporteras till Jordbruksverkets förflyttningsregister. Det gäller både när du flyttar djur från produktionsplatsen och när det kommer djur till produktionsplatsen. Du kan välja mellan att göra rapporteringen manuellt med blankett eller elektroniskt. Vid varje förflyttning ska det även upprättas ett transportdokument som ska följa med djuren.All rapportering ska ske senast sju dagar efter händelsen.

Om du inte följer bestämmelserna

Du kan få avdrag på dina jordbruksstöd om du håller djur och inte följer bestämmelserna om att märka, journalföra och rapportera djur. Bestämmelserna är så kallade tvärvillkor.

Information om tvärvillkoren.

Även om du inte söker stöd måste följa reglerna. Du riskerar vite eller förbud att flytta dina djur mellan produktionsplatser om du inte följer reglerna.