Djurhållning

Kossor som betar. Foto: Carina Remröd

Länsstyrelsen arbetar med många frågor som berör djurhållningen Vi kontrollerar primärproduktion och att djurstallar uppfyller kraven på en god djurmiljö. Vi ger tillstånd för olika verksamheter med djur.

Djuren på landsbygden bidrar till matproduktionen men ger också möjlighet till motion och rekreation. Djuren håller dessutom landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald och vackra miljöer. Djurhållningen skapar på detta sätt arbetstillfällen både i städer och på landsbygden, inom vitt skilda områden som jordbruk, livsmedelsindustri och turism.

Förprövning av djurstallar

Djurskydd

Djurtransporter

Anmäl din foderanläggning

Primärproduktion av foder och livsmedel

Tillstånd för olika verksamheter med djur

Rådgivning

Länsstyrelsen i Dalarna handlägger ärenden om bitillsyn

Förprövning av djurstallar

Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. Vi granskar ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav.

Information om förprövning av djurstallar

Djurskydd

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för djurskyddskontrollen i ditt län. I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Ansvaret för att djur behandlas väl och skyddas mot lidande ligger på människa som har djur i sin vård. I länet har Länsstyrelsen det övergripande tillsynsansvaret och Jordbruksverket är central tillsynsmyndighet.

Information om djurskydd.

Djurtransporter

Det finns mycket detaljerade regler för hur djur får transporteras inom EU. Djur som transporteras ska ha det bra och får inte utsättas för onödigt lidande. Lagstiftningen reglerar bland annat hur transporten ska vara utformad, vilka djur som får transporteras, hur länge de får åka, hur ofta och hur länge de ska få vila under längre transporter och temperaturkrav.

Information om djurtransporter.

Anmäl din foderanläggning

Du som producerar foder eller hanterar foder till livsmedelsproducerande djur behöver anmäla din foderanläggning till Jordbruksverkets foderanläggningsregister.

Information om anmälan av foderanläggning på Jordbruksverkets webbplats.

Primärproduktion av foder och livsmedel

 

För att djuren, och i slutänden även vi människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Den så kallade primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan. Exempel på primärproduktion är odling och skörd av frukt och grönsaker, spannmål och grovfoder, uppfödning av djur och mjölkning. Primärproduktionen kontrolleras i flera led av länsstyrelsen och Jordbruksverket. Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade, och det finns regler om vilka tillsatser, läkemedel, genmodifieringar med mera som är tillåtna.

Information om primärproduktion av foder och livsmedel.

Tillstånd för olika verksamheter med djur

Om antalet djurenheter på en produktionsplats överstiger 100 ska anmälan göras till kommunen. För djuranläggningar med 400 eller flera djurenheter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Djurenheter beräknas enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vi ger tillstånd till andra verksamheter med djur till exempel uppfödning av katter, hunddagis och ridskolor.

Information om tillstånd för djurhållning.

Rådgivning

Länsstyrelsen kan via Landsbygdsprogrammet erbjuda rådgivning och kurser inom djurhållning.

Information om rådgivning och kurser inom djurhållning.

Länsstyrelsen i Dalarna handlägger ärenden om bitillsyn

Från och med den 1 juli 2012 övergick handläggningen av bitillsynsärenden till Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Information om bitillsynsärenden på Länsstyrelsen i Dalarnas webbplats.