Enheten Plan och Kultur

Kontaktinformation för enheten Plan och Kultur

Enhetschef

Malin Rosén

Telefon 010-224 84 60

Infrastruktur

Stig Svahnström

Telefon 010-224 84 75
Handläggare infrastruktur, fysisk planering för vägar och järnvägar, transporter av farligt gods, lokala trafikföreskrifter, vägvalsstyrning,  el- och mineralkoncessioner, lantmäteriärenden.

Klimat och energi

Ylva Gjetrang

Telefon 010-224 84 64
Klimatstrateg, regionala miljömål och åtgärdsstrategier, samordnare i energi- och klimatarbetet, miljöledning, energieffektivisering, energiomställning, klimatupprop.

Kulturmiljövård

Mia Geijer

Telefon 010-224 84 63
Kulturmiljö, byggnadsvård, bidrag, Lilla byggnadsvårdsbidraget, kunskapsunderlag.

Raoul Hjärtström

Telefon 010-224 84 67
Kulturmiljö, Byggnadsvård, byggnadsminnen, kyrkor.

Andreas Jansson

Telefon 010-224 84 19
Fornminnen, arkeologiska undersökningar, metallsökare, samråd

Jonas Jansson

Telefon 010-224 84 68
Länsantikvarie. Kulturmiljö, fornvård, Kulturmiljö övergripande, byggnadsvård, bidrag.

Anders Kritz

Telefon 010-224 84 69
Fornminnen, arkeologiska undersökningar, fornvård, samråd

Maria Waldebrink

Telefon: 010-224 84 76
Fornminnen, arkeologiska undersökningar, metallsökare, samråd.

Samhällsplanering

Maria Lindström

Telefon 010-224 84 79
Samhällsplanerare,

Camilla Lund

Telefon 010-224 84 72
Samhällsplanerare, översikts- och detaljplaner, tillsyn planväsendet, markanvändning, planeringsunderlag, MKB.

Lena Lundkvist

Telefon 010-224 84 73
Bitr. Länsarkitekt. Plan- och bostadsfrågor, strandskydd och infrastruktur.

Helena Siegert

Telefon 010-224 84 74
Samhällsplanerare, översikts- och detaljplaner, tillsyn planväsendet, markanvändning, planeringsunderlag, MKB, miljömål, vindkraft – remisser enskilda verk.

Ann-Kristin Moberg
Tel 010-224 83 49
Handläggare bostadsstöd