Avdelningen för miljö

Avdelningen för miljö är indelad i fyra enheter:
Art och Vilt
Miljöskydd
Naturskydd
Vatten och naturmiljö

Avdelningen för Miljö
Avdelningschef Magnus Eklund
Telefon 010-224 87 40

Enheten Art och Vilt
Enhetschef Magnus Eklund
Telefon 010-224 87 40

Enheten Miljöskydd
Tf Enhetschef Lisa Arnwald Storm
Telefon 010-224 86 62

Enheten Naturskydd
Tf Enhetschef Åsa Forsberg
Telefon 010-224 87 52

Enheten Vatten och naturmiljö
Enhetschef Peder Eriksson
Telefon 010-224 87 70

 

Enheten Art och Vilt

Enheten handlägger jakt, vilt och viltskadeärenden samt ärenden som berör skydd av hotade arter.  Enheten ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur på länsnivå. Genom nationella åtgärdsprogram arbetar vi med åtgärder för hotade arter.

Enheten Miljöskydd

Miljöskyddsenhetens uppgifter omfattar huvudområdena tillståndsprövning, tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken, skydd av vattentäkter samt efterbehandling av förorenade områden. Prövningsverksamheten består främst av tillståndsprövningar enligt 9 kap miljöbalken (miljöfarliga verksamheter), men även prövning enligt 7 kap (dispenser från föreskrifter för vattenskyddsområden, 14 kap (kemikalietillstånd) och 15 kap (tillstånd/anmälan avfallstransporter, dispenser från deponeringsförbud) ingår i delområdet. Inom delområdet handläggs även beslut om inrättande av vattenskyddsområden och föreskrifter för vattenskyddsområden. Enheten handlägger även koncessioner för energitorvbrytning. Länsstyrelsens har tillsyn över ca 30 miljöfarliga verksamheter. 

Enheten Naturskydd

Naturskyddsenheten arbetar med att skydda natur samt förvalta och sköta den natur som har skyddats. Enheten arbetar även med att följa upp förändringar i naturen såväl i som utanför skyddade områden. Skydd av natur sker framförallt genom bilda naturreservat, men vi arbetar även med andra skyddsformer som t.ex. Natura2000-områden, naturvårdsavtal, nationalparker och naturminnen. Idag finns ca 200 naturreservat i Örebro län, varav 15 kommunala, samt två nationalparker. Enheten arbetar även med skötsel och förvaltning av de skyddade områden. En annan viktig del i enhetens arbetet är att följa förändringar i landmiljön såväl i som utanför skyddade områden. Inne i skyddade områden sker uppföljning enligt särskilt fastställda metoder. Utanför skyddade områden sker uppföljningen med hjälp av landmiljöövervakningen.

Enheten Vatten och naturmiljö

Vatten och naturmiljöenheten ansvarar för samordning av vattenförvaltning, miljöövervakning, klimatanpassning, översvämningsdirektivet, samt det regionala miljömålsarbetet. Enheten ansvarar för tillsyn av vattenverksamheter (till exempel dammar), verksamheter med påverkan på naturmiljön (12:6 samråd), samt tillsyn enligt artskyddsförordningen. Vi ansvarar för prövning av dispenser från förbud gällande skyddade områden och arter, markavvattning och dumpning av avfall i vatten. Vi ansvarar för prövning av vattenskyddsområden, och för skydd av vattenanknuten natur (limniskt områdesskydd). Enheten ansvarar vidare för statsbidrag för kalkning, restaurering av vattenmiljöer, lokala naturvårdsprojekt (LONA) och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).