FREDA Utbildningsdagar 10-11 maj

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge skydd, stöd och hjälp.
Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA bedömningsmetoder.

Länsstyrelserna har i uppdrag
att vara ett stöd för kommuner och övriga aktörer i Örebro län vad gäller metod- och kompetensutveckling. En del av detta är att erbjuda utbildning i FREDA bedömningsmetoder.  
I mån av plats kan även privata aktörer och aktörer utanför länet delta.

FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som är, eller misstänks vara, utsatta för våld i nära relationer.
FREDA-kortfrågor ger professionella stöd att fråga om våld, FREDA-beskrivning utreder karaktär och omfattning våldet och FREDA-farlighetsbedömning avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld. Målgruppen är vuxna våldsutsatta personer samt unga som utsatts för våld inom ramen för en parrelation.

Utbildningens innehåll 

Utbildningen är två heldagar – den 10 och 11 maj.
Platsen för utbildning är City Konferens Klostergatan 23 i Örebro
Utbildare är Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo Arvin från Arvin utbildning.

Innehåll är: Lagstiftning - Sammanfattning vad är våld i nära relationer och våldets konsekvenser - Vad kan ingå i en utredning -
Nyttan med standardiserade bedömningsinstrument – FREDA kortfrågor, FREDA beskrivning och FREDA farlighetsbedömning - Att göra en riskbedömning och säkerhetsplanering.

Målsättning är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha fått redskap att upptäcka och utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd inklusive kunskaper att genomföra en säkerhetsplanering och riskbedömning.Förmiddag- och eftermiddagsfika håller Länsstyrelsen med. 
Lunch får arrangeras på egen hand