Dispenser, tillstånd och samråd

Verksamheter och åtgärder i skyddade områden kräver som regel dispens eller tillstånd från Länsstyrelsen eller kommunen. För åtgärder utanför skyddade områden så kan du behöva samråda med Länsstyrelsen (12:6 samråd). Om du är osäker på om det du planerar att göra är tillåtet så bör du kontakta Länsstyrelsen.
Grävning kan kräva tillstånd, dispens eller samråd. Foto: Mostphotos

​Naturreservat, national-parker med mera

I naturreservat, nationalparker, naturminnen, växt- och djurskydds-områden och vattenskydds- områden finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i området. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen lämna dispens från förbuden. Vissa åtgärder får endast utföras efter Länsstyrelsens tillstånd.

Om det är ett kommunalt naturreservat så behöver du kontakta kommunen, som i det fallet är den myndighet som kan lämna dispens eller tillstånd. Om du vill få information om kommunen eller Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet så kan du använda kartan till höger. Markera området som du vill få information om så får du upp en informationsruta.

Mer information om hur du söker dispens gällande statliga naturreservat och nationalparker.

Mer information om hur du söker dispens gällande vattenskyddsområden.

Tillstånd gällande Natura 2000-områden.

Det generella biotopskyddet

Hotade småmiljöer i odlingslandskapet är skyddade. Det kallas för det generella biotopskyddet.

Mer information om hur du söker dispens gällande skyddade små biotoper i odlingslandskapet.

Artskydd – fridlysta arter

Fridlysning av en växt- eller djurart innebär att arten skyddas mot plockning, dödande och infångande. I Örebro län finns idag cirka 90 arter som är fridlysta.

Om du måste göra något som kan påverka eller skada en fridlyst art ska du kontakta Länsstyrelsen. Då kan du behöva söka dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Mer information om hur du söker dispens gällande fridlysta arter.

Samråd vid ingrepp i naturmiljön - "12:6 samråd"

Planerar du eller ditt företag att göra ingrepp i naturen? Även om det inte är något stort arbete kan du behöva anmäla åtgärden för samråd till Länsstyrelsen. Syftet med samrådet är att minimera skador i naturen och att göra rätt anpassningar när åtgärden genomförs. Samrådet kallas för 12:6 och återfinns i 12 kapitlet 6 § miljöbalken. 

Information om samråd vid ingrepp i naturmiljö, 12:6 samråd