Vad är naturreservat?

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. I Örebro län finns idag drygt 230 naturreservat, varav ca 200 är statliga och resten kommunala.

Naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen. Reservaten bildas efter förhandlingar med markägaren om intrångsersättning eller lösen.

Syftet med att bilda naturreservat kan vara att:

  • bevara biologisk mångfald,
  • bevara värdefulla natur- och livsmiljöer,
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Skötsel och föreskrifter

Länsstyrelsen eller kommunen beslutar om hur naturreservaten ska skötas. Reservaten sköts enligt en fastställd skötselplan. Föreskrifterna skiljer sig starkt mellan olika reservat, beroende på vilka motiv som ligger bakom reservatsbildningen.

Läs mer om vad ett naturreservat är på Naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer om hur du kan föreslå din egen skog för skydd

Guide till naturreservat och nationalparker

Använd vår guide till naturreservat och nationalparker i Örebro län för att lära dig mer om vår fantastiska natur! Här finns kartor, beskrivningar, skötselplan, bilder och i de flesta fall faktablad lämpliga att skriva ut.

Länk till guide till alla naturreservat i Örebro län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Örebro län
Naturskydd
701 86 Örebro

Telefon: 010-224 80 00
E-post: orebro@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare