Klunkhytte skans

Uppe på ett bergskrön finns resterna av en gammal fornborg, Klunkhytte skans. Området kring fornborgen skyddades som domänreservat redan på 1940-talet, så skogen har fått utvecklas fritt under mer än 50 år. Det finns gott om gamla och döende träd med tydliga spår efter hackspettar, bland annat den tretåiga hackspetten.

En fornborg från järnåldern

Uppe på bergskrönet ligger resterna efter en fornborg från järnåldern (500 f.Kr-1050 e.Kr). Platsen ger en bra överblick över landskapet och de branta sluttningarna gav borgen ett naturligt skydd åt ett håll. På övriga sidor skyddades borgen av halvcirkelformade stenmurar. Rester efter dessa murar finns idag i form av två stenvallar. Den längsta och kraftigaste vallen är cirka 70 meter lång med en ingång i nordost.

Här trivs många hackspettar

Området kring fornborgen skyddades som domänreservat redan på 1940-talet, och skogen har därefter fått utvecklas fritt. Det finns gott om gamla och döende träd med tydliga spår efter hackspettar, bland annat den tretåiga hackspetten. Bergsryggen som skansen ligger på är avgränsad av flera bergbranter med mellanliggande branta, blockrika sluttningar. Branterna vetter i huvudsak mot sydväst och har därigenom ett varmt lokalklimat. Hela området ligger över högsta kustlinjen.

Ovanliga växter

I de varma sluttningarna trivs lövträd och flera andra värmekrävande arter. Många arter gynnas också av att berggrunden innehåller kalk. Fjällhällebräken, slåttergubbe, lentåtel och vippärt är några sällsynta växter som finns i reservatet. Tibasten blommar här tidigt om våren på bar kvist. Svampfloran är också varierad med sällsynta arter som lysticka och grönfotstråding (Inocybe calamistrata).

Vill du vandra?

Från Klunkhyttans friluftsgård löper en 1,5 kilometer lång naturstig där skyltar berättar om sevärda ting längs stigen. Den går starkt uppåt och väl uppe har man fin utsikt över området. Även Bergslagsleden passerar genom reservatet.

Vägbeskrivning

Ta av från E 18 i Leken. Kör mot Klunkhyttan. Från klunkhyttan leder Bergslagsleden fram till naturreservatet och fornborgen.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark eller växtlighet, till exempel genom grävning eller plockning av blommor, lavar eller vedlevande svampar
  • störa djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • sätta upp anslag och skyltar
  • köra motorfordon
  • lägga ut snitslade spår eller liknande

 

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 1943 (domänreservat), 1996 (naturreservat)

Areal: 7 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1778 kB)

Bild på hur en fornborg kan ha sett ut. Klicka på bilden för att läsa mer om fornborgar i Örebro län.

Det finns 35 fornborgar i Örebro län. Varför de byggdes kan vi bara gissa, kanske som tillflykt i orostider, bevakning av farled eller militär garnison? Läs mer om länets fornborgar.


Tibast (Daphne mezereum) är en liten, oftast knappt meterhög buske. Den blommar tidigt på bar kvist, ibland redan i mars medan snön ännu ligger kvar. Hela växten är mycket giftig. Foto Leif Olofsson, Länsstyrelsen.

 NATURliga möjligheter

 

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten.

 

Läs mer om projektet NATURliga möjligheter.