Älgtjärnarna

Naturreservatet Älgtjärnarna bildades 2014 och ligger i Lekebergs kommun, sydväst om Garphyttans nationalpark. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor.

Områdets naturskogar och andra ingående naturtyper samt områdets orörda karaktär med dess ekosystem, geomorfologi, hydrologi och biologiska mångfald ska bevaras. Syftet är även att bevara växter, svampar och djur som är knutna till kalkpåverkad skog och naturskog. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer är syftet även att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Värdefulla kalkbarrskogar

Skogen i reservatsområdet är delvis naturskogsartad och delvis kalkpåverkad och har en synnerligen rik flora av kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Inom området finns även en naturlig bäck, en tjärn med omgivande fattigkärr och gungflyn. Kalkbarrskogar och naturskogar är sällsynta och skyddsvärda naturtyper. De hyser stor biologisk mångfald och ett stort antal rödlistade eller sällsynta växter och djur. En betydande andel av den europeiska utbredningen av skogstypen kalkbarrskog är lokaliserad till Sverige.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Älgtjärnarna ligger i Svenshyttan i Lekebergs kommun, cirka 1 km väster om Garphyttans nationalpark. Från E18 mellan Örebro och Karlskoga, följ skyltning mot Garphyttans nationalpark in på väg 727. Reservatet ligger på vänster sida om vägen, mittemot Västragården, Svenshyttan.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, orienteringskontroller eller att snitsla permanenta spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling, lägerverksamhet eller liknande.

Bär, matsvamp och blommor får plockas för eget behov, men inte fridlysta arter.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2014

Areal: 23,1 ha

Markägare: enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut naturreservat Älgtjärnarna (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Content Editor