Tutterskulle

Vid Tutterskulle finns resliga gamla tallar i ett vilt skoglandskap med branta hällar och stora stenblock, men också en stilla tjärn och en mosse. Glöm bara inte att kasta en pinne på Lasses bål!

Naturreservatet utgörs av den höjdplatå som omger bergknallen Tutterskulle. Här växer gammal tallskog och osedvanligt mycket lövträd för att vara i trakten. Marken är starkt kuperad och här och var finns fuktiga svackor. Avståndet till Tivedens nationalpark är bara runt kilometern.  

Liten bagge

På höjderna står tallarna glest, medan det i låglänta områden finns blandskog med gran och asp. I några mindre områden med hällmarkstallskog återfinns den värmeälskande skalbaggen raggbock. Det är en ovanlig långhorning som lever i gammal tallved. Har det varit skogsbrand är den lille krabaten extra nöjd. Mycket riktigt har det brunnit många gånger i Tutterskulle och kolade högstubbar och torrakor, stående döda träd, påminner om forna bränder.  

Signal för höga naturvärden

Veckticka lever på gammal aspved i de fuktigare partierna. Det är en så kallad signalart, vilket betyder att om man hittar den kan man räkna med att det även finns andra känsliga arter i området.  

Små och stora ugglor

Tutterskulle är en av Tivedens ugglerikaste platser, här finns bland annat de småvuxna arterna sparvuggla och pärluggla. På vårvinternätter hörs pärlugglehannens ihärdiga rop i timtal.  

Vila i frid

Strax söder om reservatsgränsen finns en spännande påminnelse om att människor länge rört sig i dessa vilda och otillgängliga trakter. Lasses bål är ett offerkast till minne av soldaten Lasse Börjesson Celling som dog här den 17 februari 1709. För att inte Lasse skulle gå igen och för att ge sig själv tur på färden genom skogen kastade alla förbipasserande en torr gren på högen. I våra dagar är rishögen runt 2 meter bred och en halvmeter hög.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Tutterskulle ligger i Laxå kommun, strax söder om Tivedens nationalpark och Ösjönäs. Från Örebro (E20 söderut) kör söderut förbi Askersund, ta av höger på väg 49 mot Skövde. En bit efter Olshammar står det skyltat mot Tivedens Nationalpark och Ösjönäs. Från Laxå, kör mot Askersund och sväng sedan höger mot Tivededens nationalpark, passera Tived och följ sedan skyltarna mot Ösjönäs. Från Ösjönäs kör 2,3 km söderut och tag sedan vänster mot Spåndals Bergsjö. Promenera sista biten fram till reservatet.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Content Editor

 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 112 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1794 kB)

 Naturturism