Juarbergen

Naturreservatet Juarbergen består av en mosaik av skogsklädda, delvis grovblockiga moränpartier med mellanliggande små mossar och kärr.

Skogen är av frisk ristyp och av hällmarkstyp, tämligen gles och har naturskogskaraktär med rik förekomst av lågor (döda liggande träd) av skiftande ålder. Torrträd och hålträd förekommer. De äldsta träden är cirka 175 år gamla. Tall och gran dominerar med inslag av björk. I den mossiga skogen växer den mycket sällsynta raggludna taggsvampen, som kräver lång skoglig kontinuitet. Den förekommer bara på ett 20-tal lokaler i landet. Den rika tillgången på död barrved i långa successionsstadier och en hög luftfuktighet gynnar också naturskogens sällsynta lavarter. Hackspettar och ugglor har i skogarna goda betingelser, liksom naturskogens mångfald av smådjur.

Myrarna är delvis tall- och björkbevuxna och domineras på tuvorna av ljung, skvattram och dvärgbjörk. Tuvdun och starr dominerar kärrdrågen. Juarbergen skyddades av Domänverket redan 1962 men har sedan Domänverket försvunnit som statligt verk överförts till naturreservat.

Vägbeskrivning

Från Finnerödja, ta länsväg 575 mot Tived. Efter 7,8 km, ta höger på en liten skogsbilväg mitt under en kraftledning. Följ vägen 800 m till reservatet. Liten parkering och infotavla finns. Inga leder eller service i övrigt.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark eller växtlighet, till exempel genom grävning eller plockning av blommor, lavar eller vedlevande svampar
  • skada torrträd och omkullfallna träd med ristningar, inhugg eller genom att skala av lös bark
  • störa djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • köra motorfordon
  • bedriva insamling av insekter och andra smådjur
  • lägga ut snitslade spår eller liknande

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta

 


 Fakta

Bildat år: 1962 (domänreservat), 1996 (naturreservat)

Areal: 10 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1331 kB)

 

Faktablad Juarbergen

Juarbergen (pdf) 2 MB