Boramossen

Tallskog på myrmark. Foto: Emil Pagstedt Andersson
Här är det den döda veden som ger skogen sin speciella karaktär och det är ett gott livsrum för den tretåiga hackspetten. I områdets höga luftfuktighet trivs också många sällsynta vedlevande lavar och mossor.

Boramossen består av en mosaik av kärr, skogs- och myrmarker som genomslingras av Grytebäcken. På mossen växer en gles tallskog med doftande skvattram och längs bäcken en äldre sumpskog med björk, klibbal och gran där många träd står på höga socklar.  

Huller om buller

I södra halvan av reservatet finns det gott om lågor, torrträd och högstubbar. Många av träden har dött vid översvämningar och skapat en skog med mycket stående död ved längs bäcken.  

Fuktälskare

Trots att Boramossen tidigare påverkats av skogsbruk har området höga naturvärden knutna till naturskog, död ved och hög luftfuktighet. Här finns en rik förekomst av de rödlistade arterna vedtrappmossa och dvärgbägarlav som visar på lång trädkontinuitet. Vedtrappmossa växer på murken ved som börjat spricka upp men inte blivit för mjuk. Den gråbruna dvärgbägarlaven växer nästan uteslutande på gammal hård ved.  

Krypälskare

I skogar som den här trivs den tretåiga hackspetten. Den livnär sig framför allt på insekter som den fångar genom att hacka eller peta i barken på döda eller starkt skadade träd. Typiskt för arten är att den ”ringar” granar, det vill säga att fågeln hackar små hål runt stammen där den suger sav. Den tretåiga hackspetten har sin sydligaste utbredning i de här trakterna, numera förekommer den främst i norra Sverige.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Boramossen ligger i Laxå kommun, ca 6 km nordväst om tätorten Laxå och strax nordost om naturreservatet Vargavidderna.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.

Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2009

Areal: 75,1 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1950 kB)

 Content Editor

 Naturturism