Svarttjärnsskogen och Råmossen

Orörda myrmarker och gammelskog som inte avverkats på över hundra år gör naturreservaten Råmossen och Svarttjärnsskogen till en riktig vildmark. Här häckar storskogens fåglar som tjäder, pärluggla och tretåig hackspett. Om våren spelar orrarna ute på mossen.

Stora delar av reservatens skogar är över 130 år gammal. Terrängen är bitvis vild, med stora stenblock som ligger huller om buller, vilket är en av anledningen till att området klarat sig undan modernt skogsbruk. I den orörda skogen trivs många sällsynta lavar, mossor och svampar.

Många av reservatens ovanliga lavar vill ha hög, jämn luftfuktighet och är därför starkt knutna till orörd skog. Den mest påfallande laven är kanske garnlaven – en gulvit, storväxt hänglav som klär granarnas grenar. Lunglav, korallblylav och norsk näverlav är andra spännande inslag i lavfloran. Norsk näverlav är Värmlands landskapslav. Den har en begränsad, västlig utbredning och är extremt beroende av hög luftfuktighet.

Myrarna är klädda med låga ris, som odon, skvattram och dvärgbjörk. På Lomtjärnsmossen växer även klena myrtallar över så gott som hela ytan. I mattan av vitmossor växer tranbär och hjortron men också den lilla orkidén spindelblomster. I de omgivande skogarna finns en annan vacker liten orkidé, knäroten. Den trivs i djup mossa i gammal granskog.

Även fågellivet är rikt. Spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett hör alla till områdets häckfåglar. Här finns gott om orre och flera tjäderspel. Området gör sig kanske allra bäst en tidig vårmorgon när orrarnas kuttrande spel ljuder över myren och kören av övriga fåglar är som mest intensiv, men reservatet har något att erbjuda under alla årstider.

På flera platser finns spår av koltillverkning i form av så kallade kolbottnar. De har utgjort botten av en kolmila. Kolbottnarna kan ses som ringformiga upphöjningar i marken. Ofta avviker vegetationen från den omgivande växtligheten och jorden är mörkfärgad av kolrester.

Vägbeskrivning

Åk E18 från Örebro mot Karlskoga. Sväng av vid Villingsberg och åk under E18 mot campingen. Kör förbi campingen och fortsätt söderut.

Råmossen: cirka 1,2 km söder om campingen, ta av till höger. Åk knappt 1 km västerut och ta vänster, in på p-platsen vid reservatets östra gräns. En stig leder runt i reservatets norra halva.

Svartjärnsskogen: 3,4 km söder om campingen finns liten informationstavla till höger. Därifrån följer man skogsbilvägen in i reservatet. Inga leder finns.

I reservaten är det inte tillåtet att:

(i naturreservatet Råmossen:)
• bortföra eller skada döda träd eller träddelar
• göra upp eld
(i naturreservatet Svarttjärnsskogen:)
• skada mark eller växtlighet, till exempel genom grävning eller plockning av blommor, lavar eller vedlevande svampar
• skada torrträd och omkullfallna träd med ristningar, inhugg eller genom att skala av lös bark
• störa djurlivet
• tälta
• göra upp eld
• köra motorfordon
• bedriva insamling av insekter och andra smådjur
• lägga ut snitslade spår eller liknande

 

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 

 

 Fakta

Bildat år: Svarttjärnsskogen: domänreservat 1953 och naturreservat 1996; Råmossen: 2007

Areal: 168 hektar (varav Svarttjärnskogen är 4 hektar)

Markägare: Naturvårdsverket (Råmossen) och Sveaskog AB (Svarttjärnsskogen)

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan Svarttjärnsskogen (pdf 1273 kB)

 Beslut och skötselplan Råmossen (pdf 1544 kB)