Rövarbro skans

Naturreservatet Rövarbro skans utgörs av en i Kilsbergen belägen skogbevuxen bergsklack avgränsad av ett flertal bergsbranter i norr, väster och öster.

Det är en fantasieggande plats där det är lätt att föreställa sig att rövarna höll till på medeltiden, lurpassande på transporter som gick mellan Närke och Värmland. Vandringen upp till toppen ger mjölksyra i benen men är värd besväret när man ser utsikten över sjön Lilla Noren långt där nere.

Det är ett vilt och särpräglat skogs- och bergsområde som i liten utsträckning är påverkat av skogliga skötselåtgärder och därmed har en förhållandevis lång skoglig kontinuitet. Det har genom sin varierade exponering, många klyftor, stup och block, starkt beskuggade träd och tillgång på död ved i olika nedbrytningsstadier ett stort värde för ormbunkar, mossor, lavar, svampar och för insekter och andra djur.

I området finns den av modernt skogsbruk hotade brokiga tagellaven. I våra trakter växer den oftast på klippväggar i skyddade fuktiga lägen i naturskogar. Området är en liten men representativ del av Kilsbergsterrängen, som i den fysiska riksplaneringen givits riksintresse för naturvården.

Fornborgen centralt i området är en sedan gammalt omtalad och sägenomsusad utsiktspunkt i Kilsbergen. Den uppfördes under folkvandringstiden, har naturliga bergbranter som delar av befästningens skydd i norr, öster och väster och blockvallar uppförda som skydd mot söder. Fornborgen är skyddad av fornminneslagen. Stora flyttblock och branta stup sätter ännu mer fart på fantasin. Ett utflyktsmål alla tider på året, gärna i sällskap med barnen.

Vägbeskrivning

Från E18 mot Karlskoga, sväng av mot Norhammar efter avfart mot Leken. Ta direkt höger och följ vägen ca 800 m.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark eller växtlighet till exempel genom grävning eller plockning av blommor, lavar eller vedlevande svampar
  • störa djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • sätta upp anslag och skyltar
  • köra motorfordon eller cykla
  • lägga ut snitslade spår eller liknande

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 1943 (domänreservat), 1996 (naturreservat)

Areal: 3 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut och skötselplan (pdf 1678 kB)