Malmhöjden

Naturreservatet Malmhöjden bildades 2014 och ligger i Karlskoga kommun, norr om Granbergsdal och öster om Kedjeåsen. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor.

Omväxlande natur

Terrrängen i reservatet är kuperad och omväxlande med höjder, sänkor, sluttningar och små bergbranter. Överallt på marken ligger stora block. Gran är reservatets dominerande trädslag men på höjderna blir tallen vanligare. Mitt i området slingrar Malmtjärnsbäcken fram. Bäcken bidrar med en jämn och stabil luftfuktighet vilket gör att mossor och lavar frodas.

Sällsynta lavar

Lavar är fascinerande små väsen. De består egentligen av två organismer, en svamp och en alg i samverkan. Svampen bygger upp laven och suger upp fukt medan grönalgen tillverkar energi med hjälp av solen. Bland reservatets fuktälskande lavar finns den ovanliga arten norsk näverlav. Det växer bara i fuktiga områden som varit skogsklädda under lång tid. På gamla aspar växer sällsyntheter som bårdlav, stuplav och aspgelelav.

Vildmarksfåglar

Reservatets grova tallar är utmärkta som hem för spillkråkan. Det är landets största hackspett och den enda som klarar av att hacka ut bohål i levande tallar. Den tretåiga hackspetten väljer ett dött eller döende träd, gärna en gran, för sitt bohål. Här i skogen har du chans att se dem båda.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Malmhöjden ligger i Karlskoga kommun, ca 2 mil norr om tätorten Karlskoga. Från Karlskoga nås reservatet via väg 205 norrut. Vid Östra Kärne sväng höger och kör österut ett par kilometer fram till Södra och Norra Malmhöjden. Därifrån nås reservatet till fots.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • plocka, samla in eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
  • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid bebodda lyor,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, göra inskrift eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

 

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2014

Areal: 29,2 ha

Markägare: Enskild ägare

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut naturreservatet Malmhöjden (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Content Editor