Kärne

Kärne. Foto: Michael Andersson
Naturreservatet Kärne bildades 31 oktober 2016 och ligger 13 km norr om Karlskoga. Reservatet består av en gammal barr- och lövskog på kalkrik mark, med en rik svamp-, lav-, växt- och mossflora.

​​​+​​​​Naturreservatet utgörs av ett skogsbeklätt berg som domineras av grönsten. Den gamla barrblandskogen har b​​rukats genom plockhuggning men har sannolikt aldrig kalavverkats. Skogshistoriken tillsammans med den basiska bergarten gör att området har en mycket exklu​​siv marksvampflora varav​ brödtaggsvamp, koppartaggsvamp, gul taggsvamp, luddticka, druvfingersvamp och violspindling är några exempel. Området hyser också höga värden kopplat till andra gammelskogsstrukturer såsom till exempel död ved o​​ch gamla barr- och lövträd. Gräddticka, gransotdyna, ädellav, luddig stiftdynlav, aspgelélav och vedtrappmossa är några av de arter som återfinns på död ved och gamla träd. Vid inventeringen av området var tretåig hackspett revirhållande i området. Moss- och kärlväxtfloran knuten till kalk är också rik med ca ett 20-tal noterade signalarter.

Förutom övrig gäl​lande lagstiftning är det inom reservatet inte tillåtet att: 

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch,
  • eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande

Men det är tillåte​t att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Läs mer om fridlysta arter i Örebro län

Läs mer om rödlistade arter

 

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2016

Areal: 17 hektar

Markägare: Privat

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

I reservatet ingår ett biotopskyddsområde