Falbergshöjden

Naturreservatet Falbergshöjden bildades 2014 och ligger i Karlskoga kommun, väster om Karlskoga samhälle. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor.

Områdets naturvärden betingas av skogens naturskogsartade struktur och förekomsten av en mångfald arter som missgynnas av skogsbruk. Terrängen är bergig och blockig med varierande hydrologiska förhållanden. Det har gett förutsättningar för en intressant variation av småbiotoper.

Strukturen i de äldre gran- och blandskogsbestånden kännetecknas av interndynamik och småskaliga störningar. Åldersspridningen bland träden är stor. Området rymmer en stor mängd död ved. Topografin liksom skogens slutenhet och förekomsten av vattenflöden skapar ett mikroklimat med hög luftfuktigt vilket är grundläggande för mångfalden av arter bland svampar, lavar och mossor.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Falbergshöjden ligger strax väster om Karlskoga. Enklast når du reservatet genom att vandra Lunnedsleden, ca 8 km från Lunnedet och ca 6 km från Karlskoga.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
  • medvetet störa djurlivet annat änvad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, göra inskrift eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Bär, matsvamp och blommor får plockas för eget behov, men inte fridlysta arter.

Översiktskarta

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta


 Fakta

Bildat år: 2014

Areal: 12 ha

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

 Beslut naturreservatet Falbergshöjden (pdf, öppnas i nytt fönster)

 Content Editor